نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخدری, صابرfa_IR
dc.contributor.authorباینگانی, بهمنfa_IR
dc.contributor.authorرستمی نوروزآباد, مجتبیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T11:55:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T11:55:07Z
dc.date.available1399-07-09T11:55:07Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T11:55:07Z
dc.date.issued2016-12-21en_US
dc.date.issued1395-10-01fa_IR
dc.date.submitted2014-10-14en_US
dc.date.submitted1393-07-22fa_IR
dc.identifier.citationخدری, صابر, باینگانی, بهمن, رستمی نوروزآباد, مجتبی. (1395). تأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده, 3(3), 43-66.fa_IR
dc.identifier.issn2717-0004
dc.identifier.issn2717-0012
dc.identifier.urihttp://cbs.uok.ac.ir/article_41818.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/411660
dc.description.abstractدر پژوهش حاضر تأثیر سرمایة فرهنگی و مؤلفه‌‌های آن بر تصمیم به خرید کالاهای خارجی در میان مشتریان  بازارچه مرزی جوانرود بررسی شده است. چهارچوب نظری این نوشتار بر اساس الگوی "پی یر بوردیو" در زمینۀ سرمایه فرهنگی و مدل تصمیم به خرید انتخاب گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر مشتریان بازارچه مرزی شهرستان جوانرود بوده و از روش نمونه‌گیری‌ تصادفی ‌ساده جهت انتخاب پاسخگویان استفاده شد. تعداد حجم نمونه نیز 384 نفر  بوده که با  استفاده از فرمول کوکران  به‌دست آمد. تحلیل توصیفی نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان سرمایۀ فرهنگی مشتریان بازارچه مرزی جوانرود در حد زیاد و میزان تصمیم به خرید کالاهای خارجی در حد متوسط بوده است. یافته ها تاییدکردکه ارتباط مثبت و معنا داری بین سرمایه فرهنگی و تصمیم‌ به خرید کالاهای خارجی وجود دارد. همچنین یافته ها نشانگر این بود که از میان مؤلفه‌های مختلف سرمایه فرهنگی، بعد سرمایه فرهنگی تجسم یافته نقش تبیین‌کنندگی بیشتری در زمینۀ تصمیم‌ به خرید کالاهای خارجی در میان مشتریان بازارچه مرزی جوانرود ایفا می‌کندfa_IR
dc.format.extent601
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه کردستانfa_IR
dc.publisherUniversity of Kurdistanen_US
dc.relation.ispartofمطالعات رفتار مصرف‌کنندهfa_IR
dc.relation.ispartofConsumer Behavior Studies Journalen_US
dc.subjectفرهنگfa_IR
dc.subjectسرمایه فرهنگیfa_IR
dc.subjectتصمیم‏گیری خریدfa_IR
dc.subjectبازارچه مرزیfa_IR
dc.subjectشهرستان جوانرودfa_IR
dc.titleتأثیرگذاری سرمایة فرهنگی بر تصمیم به خرید کالاهای خارجیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار و عضو هأیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندجfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج (نویسنده مسئول)fa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue3
dc.citation.spage43
dc.citation.epage66


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد