نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمحسنی, اعظمfa_IR
dc.contributor.authorیزدخواستی, فریباfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T11:49:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T11:49:39Z
dc.date.available1399-07-09T11:49:39Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T11:49:39Z
dc.date.issued2017-06-22en_US
dc.date.issued1396-04-01fa_IR
dc.date.submitted2017-01-11en_US
dc.date.submitted1395-10-22fa_IR
dc.identifier.citationمحسنی, اعظم, یزدخواستی, فریبا. (1396). اثربخشی رفتار‌درمانی دیالکتیک بر کاهش سوگیری توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری شهر اصفهان. سلامت جامعه, 11(2), 48-57. doi: 10.22123/chj.2018.85433.fa_IR
dc.identifier.issn2345-6248
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22123/chj.2018.85433.
dc.identifier.urihttp://chj.rums.ac.ir/article_60708.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/409881
dc.description.abstract<strong>مقدمه: </strong>اختلال وسواس فکری تأثیرات عمیقی بر فرآیندهای ارتباطی، اجتماعی و روان‌شناختی فرد می‌گذارد.هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش سوگیری توجه و کاهش نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری بود.<br /> <strong>مواد و روش‌ها</strong><strong>:</strong> روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه گواه بود. از بین بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری که در سال 1394 به کلینیک‌های درمانی شهر اصفهان مراجعه می‌کردند، 30 بیمار به صورت نمونه‌گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس رفتاردرمانی دیالکتیک طی 10 جلسه هفتگی 90 دقیقه‌ای انجام شد و گروه گواه به همان شیوه معمول تحت درمان بودند. پرسشنامه وسواس فکری–عملی مادزلی، مقیاس نشخوار فکری نولن-هوکسما، آزمون رنگ– واژه استروپ به عنوان ابزارهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. اطلاعات به وسیله تحلیل آزمون واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.<br /> <strong>یافته‌ها:</strong> نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک بر مؤلفه سوگیری توجه و نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری تأثیر معنی­دار داشته است. بدین صورت که این روش توانسته منجر به کاهش سوگیری توجه (73/29) و نشخوار فکری (43/21) شود.<br /> <strong>نتیجه‌گیری:</strong> رفتاردرمانی دیالکتیک با بکارگیری تکنیک‌های تنظیم هیجان و تحمل پریشانی می‌تواند به عنوان یک روان‌درمانی انتخابی و مؤثر، در کاهش نشخوار فکری و سوگیری توجه برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری استفاده شود.fa_IR
dc.format.extent665
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجانfa_IR
dc.publisherRafsanjan University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofسلامت جامعهfa_IR
dc.relation.ispartofCommunity Health Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22123/chj.2018.85433.
dc.subjectرفتاردرمانی دیالکتیکfa_IR
dc.subjectنشخوار فکریfa_IR
dc.subjectسوگیری توجهfa_IR
dc.subjectاختلال وسواس فکریfa_IR
dc.titleاثربخشی رفتار‌درمانی دیالکتیک بر کاهش سوگیری توجه و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری شهر اصفهانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، ، نجف‌آباد، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue2
dc.citation.spage48
dc.citation.epage57


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد