تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی

ارسال های اخیر

 • بررسی چگونگی روند تغییرات عملکرد روغن آفتابگردان تحت تاثیر تراکم و تاریخ کاشت 

  دانشیان, جهان فر؛ جمشیدی, احسان؛ جنوبی, پریسا؛ شیرانی راد, امیر حسین (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  دستیابی به عملکرد مطلوب در آفتابگردان، مستلزم انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط مساعد محیطی است که از طریق انتخاب تاریخ کاشت مناسب و استفاده از عوامل مناسب تولید از جمله تراکم مطلوب بوته در واحد سطح بدست می‌آید. ...

 • بررسی تأثیرات متقابل قارچکش Rovral-TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا* 

  حاتم آبادی فراهانی, مریم؛ رضائی, سعید؛ لک, محمدرضا (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  به منظور مطالعه تأثیرات متقابل قارچکش Rovral–TS و باکتری ریزوبیوم در کنترل بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا چیتی، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه طی دو سال (1386-1387) انجام شد. به منظور ...

 • بررسی تنوع بیمار یزایی جدایه های قارچ Ascochyta rabiei در ایران 

  غیائی, سیمین؛ رضوی, محمد؛ زمانی زاده, حمید رضا؛ شهریاری, داریوش (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  بیماری برق زدگی نخود، مهمترین بیماری نخود و دلیل اصلی کاهش بازده این محصول در دنیا و ایران می باشد. تنوع بیماری زایی 30 جدایه Ascochyta rabiei جمع آوری شده از پنج استان کشور، شامل  آذربایجان شرقی، ایلام، کرمانشاه، کهکیلویه ...

 • مقایسه کار آیی روشهای آماری چند متغیره و روش گزینش دو مرحل های ژنوتیپهای گندم با ظرفیت عملکرد مطلوب و متحمل به تنش کم آبی 

  متقی, مهدی؛ نجفیان, گودرز؛ بی همتا, محمدرضا (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  بمنظور بررسی و مقایسه کارآیی روشهای آماری مرسوم چند متغیره (روش کلاستربندی و روش تجزیه به مولفه های اصلی) و روش جدید "گزینش دو مرحله ای“ از نظر امکان شناسایی ژنوتیپهای با عملکرد مطلوب در دو محیط تنش و بهینه، مقادیر عملکرد ...

 • بررسی فعالیت آنزیمی کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز تحت سمیت سرب و مس در گونه خلر (Lathyrus sativus) 

  بلادی, سیده مهتاب؛ کاشانی, علی؛ حبیبی, داوود؛ پاک نژاد, فرزاد؛ نادعلی, ایمان (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-11-22)
  برخی گیاهان قادر به جذب و تجمع مقادیر کافی از بعضی فلزات سنگین و سمی هستند. اگرچه فلزات سنگین در ایجاد تنش اکسیدی در گیاهانمشارکت دارند، اما گیاهان دارای مکانیسم های تدافعی مختلفی در برابر سمیت این عناصر هستند. یکی ...

 • اثر آللوپاتی بقایای کلزا بر جوان هزنی و رشد ذرت 

  ابراهیمی, مصطفی؛ لطیفی, ناصر (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  به منظور بررسی اثرات آللوپاتی بقایای کلزا بر جوانه زنی و رشد ذرت دو تحقیق، گلخانه ای وآزمایشگاهی انجام شد. آزمایش گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با تیمار و چهار تکرار در سال 1384 انجام ...

 • بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد محصول و کارآیی مصرف آب روی چهار رقم کلزا در کرج* 

  خسروی, حسن؛ حقایقی مقدم, سید ابوالقاسم؛ عابدی, محمد جواد (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد کمی محصول و کارآیی مصرف آب چهار رقم کلزا در کرج در سال زراعی 1383-1382 به اجراء در آمد . آزمایش به صورت اسپلیت پلات (split-plots) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و ...

 • بررسی اثرات تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر گیاه کتان دانه ای (Linum usitatissimum L.) 

  رحیمی, محمد مهدی؛ نورمحمدی, قربان (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف نیتروژن بر ویژگی های کمی و کیفی کتان دانه ای،آزمایشی با استفاده از کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار و در طی دو سال زراعی 1385-1384 و 1386-1385 در ...

 • تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا در جیرفت 

  توحیدی نژاد, عنایت الله؛ بهرام جردی, محمدرضا؛ محمدی نژاد, قاسم (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-06-22)
  به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری بر روی ارقام کلزا در جیرفت، آزمایشی به صورت کر تهای خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1385-1386 انجام شد. سطوح آبیاری به عنوان عامل اصلی در پنج سطح 40, 60 , ...

 • بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی، نفتالین استیک اسید و بنزیل آمینو پورین بر عملکرد و برخی صفات چهار ژنوتیپ کنجد 

  زعفرانچی, شیوا؛ صفاری, مهری؛ صفاری, وحیدرضا؛ محمدی نژاد, قاسم (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-11-22)
  کنجد یکی از مهمترین گیاهان روغنی گرمسیری است. به منظور بررسی اثرات دو تنظی م کننده رشد گیاهی، نفتالین استیک اسید (NAA) و بنزیل آمینو پورین (BAP) بر روی عملکرد، اجزای عملکرد، روغن و پروتئین در برخی ژنوتیپ های مختلف کنجد، آزمایشی ...

 • بررسی بنیه و برخی خصوصیات کیفی بذر کلزا در رطوب تهای مختلف برداشت 

  صادقی, حسین؛ شرفی یزاده, مهران؛ حیدری شریف آباد, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-11-22)
  به منظور بررسی اثر رطوبت بذر در هنگام برداشت بر بنیه و برخی صفات کیفی بذر کلزا پژوهشی طی سال های 88-1386 اجرا گردید. بدین منظور نمونه بذرها از مزارع تولید بذر کلزای ارقام هایولا 401 و هایولا 308 در دزفول با رطوبت های 35 , ...

 • اثرات تنش کم آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های سویا 

  یاهوئیان, سید حمید؛ بی همتا, محمدرضا؛ بابایی, حمیدرضا؛ حبیبی, داوود (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-11-22)
  به منظور ارزیابی تحمل به تنش خشکی ژنوتیپ های سویا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های ناقص با دو تکرار و دو محیط تنش و بدون تنش با استفاده از 49 ژنوتیپ از گروه های رسیدگی II,I و III سال 1383 در مزرعه بخش تحقیقات دانه های  روغنی ...

 • اثر طول دور تداخل و کنترل عل فهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (Zea mays) در همدان 

  جمالی, علی؛ احمدوند, گودرز؛ سپهری, علی؛ جاهدی, آژنگ (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-11-22)
  به منظور تعیین واکنش عملکرد و اجزای عمکرد ذرت به طول دوره های تداخل و کنترل علف های هرز، آزمایشی در سال 1386  در دانشکده کشاورزی همدان به اجرا در آمد. این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با دوازده تیمار وسه ...

 • اثرات متقابل مصرف کود سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست در برنج رقم طارم 

  قاسمی لمراسکی, مهرداد؛ علوی, سید وحید؛ قنبری مالیدره, عباس (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-11-22)
  به منظور بررسی اثرات متقابل مصرف مقادیر مختلف سیلیس و فسفر روی شدت بیماری بلاست برنج رقم طارم، آزمایشی در سال 1388 در شهرستان ساری بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فسفر خالص در سه ...

 • تجزیه به عاملهای صفات مرفولوژیک و فنولوژیک در سویا 

  مسعودی, بهرام؛ بی همتا, محمدرضا؛ بابائی, حمیدرضا؛ پیغمبری, سیدعلی (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2009-07-23)
  به منظور بررسی صفات مرفولوژیک و فنولوژیک موثر و شناخت عوامل مهم تاثیرگذار بر عملکرد سویا، 364 ژنوتیپ سویا در یک طرح آگمنت با سه شاهد و شش بلوک در مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1383-1384 مطالعه شدند . در این ...

 • مقایسه حساسیت 21 ژنوتیپ کلزا نسبت به شته مومی کلم 

  موسوی انزابی, سید حیدر؛ نوری قنبلانی, قدیر؛ شجاعی, محمود؛ عیوضی, علیرضا؛ رنجی, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2009-07-23)
  شته مومی کلم Brevicoryne brassicae L. یکی از آفات جدی کلزا در جهان است . از آن جا که کاربرد گیاهان مقاوم یکی از روشهای مناسب و مطلوب برای کنترل آن می باشد، بررسی حساسیت 21 ژنوتیپ کلزا (Brassica napus L.) نسبت به شته مومی ...

 • اثر تراکم گیاهی بر عملکرد علوفه و میزان بذر یونجه های یکساله 

  رحیمی زاده, مجید؛ خدابنده, ناصر؛ حیدری شریف آباد, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2009-07-23)
  یونجه های یکساله از مهمترین لگومهای مرتعی در خاکهای خنثی و قلیایی ایران محسوب می شوندکه عملکرد علوفه و بذر در آنها به تراکم کشت بستگی دارد . با هدف تعیین مناسبترین تراکم کشت جهت تولید علوفه و بذر در چهار گونه یونجه ...

 • تاثیر تراکم و زمانهای مختلف سبز شدن علفهرز تاجخروس بر قدرت رقابت ارقام آفتابگردان 

  میرشکاری, بهرام (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2010-11-22)
  به منظور مطالعه رقابتپذیری سه رقم آفتابگردان در تداخل با تراکمها و زمانهای مختلف سبز شدن علف هرز تاج خروس آزمایش هایی در طی دو سال 84-1383 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها ...

 • بررسی رجحان غذایی شپشه دندانه دار Oryzaephilus surinamensis L. روی مواد دانه ای انباری 

  ثمره فکری, معصومه؛ صالحی, لطیف (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2009-07-23)
  بررسی رجحان غذایی شپشه دندانه دار روی مواد دانه ای انباری مختلف در پنج سری آزمایش به روش آزمون انتخابی در شرایط آزمایشگاه با استفاده از حشرات کامل نر و ماده انجام گردید. شرایط آزمایش ها در یک اتاق تاریک با درجه حرارت ...

 • بررسی تحمل به خشکی برخی ارقام و لاینهای امید بخش عدس با استفاده از شاخصهای حساسیت و تحمل به خشکی* 

  عزیزی چاخرچمن, شهرام؛ کاظمی اربط, حمداله؛ یارنیا, مهرداد؛ مصطفایی, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران, 2009-07-23)
  خشکی مهمترین تنش غیر زیستی در کاهش تولید محصولات گیاهان زراعی در جهان به شمارمی رود. برای بازدهی بیشتر در به نژادی ارقام برتر در مناطق خشک و نیمه خشک باید بهترین معیارهایمقاومت به خشکی را شناخت. به این منظور ...

View more