دوره 19, شماره 7

 

ارسال های اخیر

 • رویکردهای تقابلی روش در علوم انسانی و ارائۀ الگویی بدیل: معرفی و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌ها در علوم اجتماعی 

  هاشم زهی, نوروز (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  این مقاله به تحلیل و نقد مجموعه‌مقالات نگاهی کثرت‌گرایانه به رویکردها و روش‌شناسی‌‌ها در علوم اجتماعی ویراستة «دوناتلا دلاپورتا» و «مایکل کیتینگ» و ترجمة «محمدجعفر جوادی ارجمند» و «مجید فرهام» ...

 • ارزیابی کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی 

  نوازنی, بهرام (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  کتاب خاورمیانه از فروپاشی تا نظم‌یابی نوشتة محمد ایوب تلاش کرده است تا به خاورمیانة عربی ازمنظر تأثیر بهار عربی در فروپاشی و ثبات دولت بپردازد. نویسنده معتقد است آن‌چه به‌نام بهار عربی شهرت یافته ...

 • بررسی و نقد کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی 

  نوری, مختار؛ توسلی رکن آبادی, مجید (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  کتاب بنیاد نظری سیاست در جوامع چندفرهنگی با محوریت مسئلة چندفرهنگ‌‌گرایی و تئوریزه‌کردن آن به‌نگارش درآمده است. پرسش محوری اثر این است که در یک اجتماع سیاسی با هویت‌های فرهنگی مختلف و با اعضای پیرو گفتارهای دینی، ...

 • نقد و بررسی کتاب برابری و جانب‌داری 

  موسوی, سید رضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  برابری و جانب‌داری از آثار تامس نیگل فیلسوف آمریکایی صرب‌تبار است، که در حوزة فلسفة سیاسی نگاشته شده است. وی در این کتاب می‌کوشد بین خیرات شخصی و غیرشخصی چشم‌اندازی از یک تعامل منطقی ایجاد کند و ...

 • بررسی رویکرد انتقادی سیسموندی بر اقتصاد سیاسی کلاسیک: نقد و بررسی کتاب اکونومی پولیتیک: آداب مملکت‌داری 

  کمالی‌زاده, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  کتاب اکونومی پولیتیک که با نام ایرانی آداب مملکت‌داری ترجمه شده است برگرفته از اندیشه‌‌های سیسمون دوسیسموندی است که در کتابی با عنوان اصول جدید اقتصاد سیاسی یا دربارة ثروت ...

 • ساختارگرایی و انقلاب اسلامی: نقدی بر کتاب بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران؛ تئوری تدا اسکاچ پل 

  شجاعیان, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  نظریة اسکاچ پل دربارة انقلاب اسلامی که از تحلیل‌های مطرح در این زمینه است در کتاب موردنظر بررسی و نقد شده است. نویسندة کتاب در طرح نظریات اسکاچ پل و نشان‌دادن اهمیت او در این زمینه و هم‌چنین روش‌شناسی نظریة او دربارة ...

 • کارل اشمیت مطالعه‌ای در امر سیاسی 

  ملک زاده, حمید (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  رسالة مفهوم امر سیاسی اثر کارل اشمیت برای نخستین‌بار در سال 1932 در آلمان منتشر شد. این رساله درون خودش بیانی صریح دربارة آن معیاری دارد که به‌اعتبار آن می‌توانیم عرصة سیاست را از عرصه‌های دیگر تمییز بدهیم. معیاری ...

 • در میانۀ ایدئولوژی و اتوپیا؛ دربارۀ ایدئولوژی، اخلاق، سیاست پل ریکور 

  علوی‌پور, سیدمحسن (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  پل ریکور متفکر برجستة فرانسوی‌زبان معاصر ازجمله متفکرانی است که در چهارچوب سنت هرمنوتیکی نقشی مؤثر ایفا کرده است. کتاب از متن تا کنش که شامل مجموعه‌مقالاتی از وی در دهة 1970 م است در زمرة آثاری است که در چهارچوب ...

 • نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل؛ ره‌یافتی نوین برای مواجهه با گفتار مقدس 

  حسینی, سیدرضا؛ میراحمدی, منصور (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  محور اصلی مقالة حاضر نقد و بررسی کتاب نوسازی، تحریم، و تأویل (از شناخت علمی تا هراس از تکفیر) است که محسن آرمین ترجمه و نشر نی آن را چاپ کرده است. در مقالة پیش‌ رو تلاش خواهیم کرد به معرفی مؤلف و دغدغة فکری او، ...

 • حکم‌روایی شهری و طبقۀ کارگر جهان سوم: برخی ملاحظات روش‌شناختی 

  رحیمی, حجت‌اله (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  برخی از پژوهش‌‌گران مانند پیتر لوید تلاش کرده‌‌اند که با ترکیب دیدگاه مارکس و وبر یک چهارچوب تحلیلی را برای تحلیل طبقاتی شهرهای جهان سوم ارائه کنند. باوجوداین، تحلیل ساختار اصلی کتاب نشان داد که ترکیب دیدگاه مارکس و وبر ...

 • عدالت هویتی و اقلیت‌های فرهنگی نقد و بررسی کتاب شهروندی چندفرهنگی اثر ویل کیملیکا 

  دلیلی, شهاب؛ مقصودی, مجتبی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  چگونه با افرادی که به‌لحاظ فرهنگی متفاوت‌اند می‌‌توان رفتاری برابر و عادلانه داشت؟ عدالت رفتاری درقبال گروه‌‌های فرهنگی متفاوت چه ویژگی‌‌هایی باید داشته باشد؟ آن‌‌گاه که لازم باشد درخصوص عدالت هویتی میان اقلیت‌‌های فرهنگی ...

 • ارزیابی انتقادی صورت‌بندی نظری امنیت اجتماعی در ایران 

  سجادی, حمید (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  متناسب با پیچیده‌ترشدن روابط اجتماعی در جوامع امروزی، فهم گسترده‌‌تری از امنیت حاصل شده است، آن‌چنان‌که از وجه نظامی با مرجعیت حاکمیت فراتر رفته و ابعاد اقتصادی، اجتماعی‌، زیست‌‌محیطی، و سیاسی را نیز دربر گرفته است. در این ...

 • بررسی و نقد کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا 

  رستمی, فرزاد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  موضوع اصلی کتاب جنبش راست مسیحی و سیاست خارجی آمریکا نوشتة محمد جمشیدی تأثیر جنبش راست مسیحی در سیاست خارجی آمریکاست. نقد اثر مذکور در چهار حوزة نقاط قوت شکلی و محتوایی و کاستی‌های شکلی و محتوایی انجام شده ‌است. ...

 • نقد و بررسی کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ 

  پوراحمدی میبدی, حسین؛ عباسی خوشکار, امیر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ به تحولات پس از یازده سپتامبر و جایگاه آمریکا در نظام بین‌الملل در دهة حاضر می‌پردازد. نای برای پرداختن به این مطلب نخست خطاب به نیروهای دولتی و غیردولتی رقیب آمریکا در عصر ...

 • دفاعیه از شهروندی لیبرال درمقابل شهروندی جماعت‌گرا: نقدی بر کتاب مفهوم شهروندی 

  توانا, محمد علی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  کتاب مفهوم شهروندی از شهروندی لیبرال به‌منزلة الگوی مناسب عصر مدرن درمقابل شهروندی جماعت‌گرا دفاع می‌کند. رویکرد کتاب عمدتاً فلسفی است. در این کتاب شهروندی بیش‌تر به‌مثابة یک مفهوم نظری و نه یک پدیدة اجتماعی ـ ...

 • هگل بعد از نیچه: نقد و بررسی کتاب فراسوی هگل و نیچه اثر الیوت ل. ژورست 

  اردبیلی, محمدمهدی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  هگل و نیچه عمدتاً به‌منزلة دو قطب مخالف در فضای فکری و فلسفی قرن نوزدهم معرفی شده‌اند. نیچه منتقد سرسخت دیالکتیک هگلی و مخالف تمام‌عیار متافیزیک مدرن معرفی شده است که هگل نمایندۀ تام‌‌وتمام آن است. این تصویر از نیمۀ دوم ...

 • مذهب از جامعه تا سیاست؛ نقدی بر کتاب جابه‌جایی دو انقلاب: چرخش امر دینی در جامعۀ ایرانی 

  حسن‌پور, علی؛ نظری, علی‌اشرف؛ ابطحی, سیدمصطفی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  درک ماهیت دولت و جامعه یکی از مهم‌ترین حوزه‌‌های موردمطالعة جامعه‌‌شناسان سیاسی به‌ویژه تحلیل‌‌گران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی در ایران بوده است. کتاب جابه‌‌جایی دو انقلاب درصدد پاسخ به این پرسش است که چرا در ...

 • رویکردی انتقادی به کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه 

  حاجی مینه, رحمت (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-09-23)
  خاورمیانه به‌لحاظ امنیت از مناطق مهم جهان بوده که متون زیادی دربارة آن خصوصاً در سال‌های اخیر نوشته شده است. یکی از متن‌های اخیر دراین‌باره کتاب امنیت منطقه‌ای در خاورمیانه نوشتة پینار بیلگین است که روندهای امنیت ...