دوره 18, شماره 12

 

ارسال های اخیر

 • بررسی نقادانة کتاب جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش 

  زارع, بیژن (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  در این مقاله سعی شده است تا براساس دیدگاه‌های نظری و معیار‌های علمی رایج و پذیرفته شده درباب کارکردها و ویژگی‌های مطلوب یک کتاب درسی تخصصی دانشگاهی به بررسی نقادانة شکلی، محتوایی، فنی، و ادبی کتاب جامعه‌شناسی ...

 • مطالعات فقر و نابرابری در ایران؛ نقد کتاب ضرورت مبارزه با پدیدة فقر و نابرابری در ایران 

  فرهادی, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  فقر و نابرابری در ایران پدیده‌ای است که عمق و وسعت آن توجه متفکران اجتماعی و اقتصادی را به خود جلب کرده و از مناظر مختلف موردمطالعه قرار گرفته است. ضرورت مبارزه با فقر و نابرابری در ایران نوشتة سعید مدنی قهفرخی ...

 • نقد کتاب جامعۀ مدنی و دموکراسی در خاورمیانه 

  زاهد زاهدانی, سیدسعید (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  این کتاب در زمینۀ توسعۀ سیاسی در رشتۀ جامعه‌شناسی توسعه نوشته شده است. توسعه موضوعی است که بعد از جنگ جهانی دوم، با شروع سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در اروپا و در دیگر کشورهای جهان مطرح گشت. توسعۀ سیاسی بعد از توسعۀ اقتصادی و ...

 • اعتبارسنجی نظریة «استبداد شرقی» در فهم تحولات اجتماعی ایران 

  نامدار, مظفر؛ نظری مقدم, جواد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  بخش قابل‌توجهی از آثار مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران ضمن پذیرش نظریة استبداد شرقی، استبداد را ویژگی جامعة ایرانی خوانده‌اند و معتقدند درطول تاریخ ایران همواره سایة استبداد در همة حوزه‌های اجتماعی جامعة ایرانی گسترده بوده ...

 • فهم و ارزیابی تحلیل سیاسی مدرن: نوآوری‌ها و معضلات 

  عبداله ‌پورچناری, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  هدف این مقاله، به‌صورت خاص فهم و ارزیابی اثر رابرت دال و بریکنر، تحلیل سیاسی مدرن و به‌صورت عام ارائة چهارچوبی برای تحلیل یک اثر است. امروزه شیوة متعارفِ بررسی یک اثر واجد پیش‌فرض‌های ناصوابی، که عملاً سبب امتناع ...

 • معرفی و نقد کتاب جامعه‌شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی 

  امینی, سعیده (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  هدف مقالة حاضر ارزیابی نقادانۀ کتاب جامعه‌شناسی انقلاب و انقلاب‌های اجتماعی اثر محمدتقی سبزه‌ای است. نویسنده تلاش کرده تا منبعی را برای درس جامعه‌شناسی انقلاب فراهم کند و دراین‌باره ضمن پرداختن به مفهوم‌شناسی ...

 • مرور انتقادی بر کتاب سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی 

  اسکافی, مریم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  هدف از مقالة حاضر، ارزیابی انتقادیِ کتابِ سرمایه‌داری، خانواده، و زندگی شخصی است. مسئلة نویسنده این بوده است که سرمایه‌داری و فمینیسم چگونه دو حوزة عمومی و خصوصی را در خانواده از هم تفکیک کرده است. محقق با تطبیق ...

 • کلاس‌‌های درس دانشگاهی به‌مثابة ارتباطات عقلانی نقد کتاب روایتی از کلاس‌های درس دانشگاهی: تجربة زیستة استادان دانشگاه 

  آذری, غلامرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  کلاس‌‌های درس دانشگاهی و تجربة زیستة استادان دانشگاه در آن هماره دغدغة مهم بسیاری از نظام‌‌های دانشگاهی، آموزشی، و تربیتی ایران و سایر نقاط دنیا بوده است. ضرورت و اهمیت پرداختن به فضای کلاس درس قلمرو ارزش‌مندی است که ...

 • بررسی و ارزیابی کتاب ایدئولوژی و اُتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت 

  ارشاد, فرهنگ (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  منظور مانهایم از تدوین کتاب ایدئولوژی و اُتوپیا درواقع، طرح اصول کلی و مبانی جامعه‌شناسی شناخت است. پرسش بنیادین و آغازین او دربارة «چگونه اندیشیدن» آدمیان است. او در این کتاب، شیوۀ اندیشیدن افراد ...

 • بررسی انتقادی کتاب جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی 

  احمدی, وکیل (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2019-02-20)
  کتاب جامعه‌شناسی قشرها و نابرابری‌های اجتماعی از رسول ربانی و ابراهیم انصاری درجهت بهبود منابع علوم انسانی ارزیابی شد. از مزایای کتاب می‌توان به بررسی ابعاد و حوزه‌های نابرابری اجتماعی تحت عناوین زنان و قشربندی ...