دوره 17, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • امکان و مطلوبیت علم دینی در گفتمان سنت‌گرایی نصر 

  خاکی قراملکی, محمدرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  پژوهش حاضر به بازخوانی تفکر سنت‌گرایی حسین نصر می‌پردازد، گفتمان سنت‌گرایی با تکیه بر سنت قدسی و حکمت خالده و عقل شهودی، احیای علم قدسی را دنبال می‌کند و از این مجرا، احیای علم دینی را موردتوجه قرار می‌دهد. درحقیقت ضرورت ...

 • بررسی و نقد کتاب روش‌شناسی تحقیقات کیفی 

  همدانی, مصطفی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  روش تحقیق از دروس بنیادی در همۀ رشته‌‌های علمی است. در این ‌میان، روش‌‌های کیفی تحقیق در دهه‌‌های اخیر رشد چشم‌گیری یافته‌اند و مورداقبال بیش‌تری قرار گرفته‌‌اند، اما متأسفانه سهم متون دانشگاهی ما در این حوزۀ نوپدید بسیار ...

 • بررسی و نقد کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی 

  موحد ابطحی, سید محمدتقی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  کتاب پارادایم اجتهادی دانش دینی از کتاب‌های تأثیرگذار درزمینۀ علم دینی است. در این کتاب باتوجه‌به ظرفیت‌‌ها و محدودیت‌‌های مفهوم پارادایم در ادبیات فلسفۀ علم کوهن و مقایسۀ آن با واژگانی هم‌چون مدرسه، مکتب، و حوزه ...

 • نقد کتاب رابطه علم و دین در غرب 

  محمدی, عبداله (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  مسئلة رابطة علم و دین از نقاط چالش‌‌انگیز پژوهش‌‌های معاصر است که آثار متنوعی دربارة آن به زبان فارسی و دیگر زبان‌‌ها منتشر شده است. کتاب رابطة علم و دین در غرب از این دسته آثار است که توسط محمدعلی رضایی اصفهانی ...

 • بررسی و نقد کتاب رشد فقرزدا 

  میرجلیلی, سید حسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  کتاب رشد فقرزدا به بررسی تجربة موفق هشت کشور بنگلادش، برزیل، غنا، هند، اندونزی، تونس، ویتنام، و اوگاندا در دست‌یابی به رشد اقتصادی هم‌راه با کاهش فقر می‌پردازد. مزیت نظریة رشد فقرزدا این است که به‌جای این‌که بر ...

 • بررسی و نقد کتاب ما و میراث فلسفی‌مان 

  طاهری کل‌ کشوندی, مسلم؛ بوذری‌نژاد, یحیی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  این پژوهش درصدد تحلیل و ارزیابی آرای محمدعابد الجابری درمورد تعامل فلسفه و شریعت در کتاب ما و میراث فلسفی‌مان است تا ذهنیتی روشن دربارۀ آرای او به‌دست آید. هم‌چنین، به تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر حاضر نیز می‌پردازد؛ ...

 • نقدی بر دیدگاه «رئالیسم مفهومی خلاقانه» در کتاب روش‌‌شناسی علوم انسانی نزد اندیشمندان مسلمان 

  تقوی, سید محمدرضا؛ زاهد, سید سعید (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  هدف از مطالعۀ حاضر نقد «رئالیسم مفهومی خلاقانه» به‌منزلۀ مدلی روش‌شناختی از علم اسلامی است. این مدل ساختار علم متداول را در قوارۀ مدرنیته و پسامدرنیته نمی‌پذیرد و ساختار جدیدی از علم را، متناسب با جهان‌بینی اسلامی، درقالب ...

 • بررسی و نقد کتاب از علم سکولار تا علم دینی 

  باقری نوع‌پرست, خسرو (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  کتاب  از علم سکولار تا علم دینی حاصل کوششی برای نقد رویکرد سکولار به علم و دعوت به رویکرد دینی به علم است. مؤلف در نقد رویکرد سکولار دو گام اساسی برمی‌دارد؛ نخست، استدلال می‌کند که علم نیازمند جهت است، جهتی که از ...

 • آسیب‌شناسی نقد علوم انسانی (نمونۀ موردمطالعه: داوران شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی) 

  حسینی, سیّد حسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-05-22)
  هدف از پژوهش حاضر آسیب‌شناسی چگونگی نقد متون علوم انسانی در کشور ازنگاه پاره‌ای استادان و منتقدان این حوزه بوده است. بدین‌منظور، نمونه‌ای از داوران حوزۀ علوم انسانی که درزمینۀ نقد کتاب با «شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی» ...