مرور پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 1383

 • A Review on "Civil Law in Current Legal System" 

  نائینی, احمدرضا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2011-02-20)
  بحث تنقیح قوانین و مقررات، از مباحثی است که درحال حاضر محافل علمی را بیش از پیش به خود مشغول کرده؛ و یکی از مباحث مهم تنقیح قوانین و مقررات، بررسی و تشخیص«نسخ ضمنی» مصوبات است. در این مقاله به گوشه‌هایی از مبحث نسخ (آن ...

 • Giuseppe Tomasi di Lampedusa: Storia e Tempo ne "Il Gattopardo" 

  Corona, Clara (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-02-20)
  La personalità di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, così come la sua opera , sfuggono ad una convenzionale catalogazione. Erede di una antichissima famiglia dell'aristocrazia siciliana, sposato alla psicoanalista lettone Licy ...

 • Il Birraio di Preston di Andrea Camilleri 

  Maria Balestra, Bianca (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-02-20)
  Nella letteratura italiana degli ultimi decenni lo scrittore Andrea Camilleri rappresenta un caso raro di successo editoriale e di pubblico, con centinaia di migliaia di copie vendute, traduzioni in molte lingue, riconoscimenti ...

 • Il Gattopardo: Dal romanzo inedito al bestseller 

  Montaseri, Zohreh (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-02-20)
  Il Gattopardo è l'unico romanzo scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nato a Palermo il 23 dicembre1896. È stato scritto tra il 1954 e il 1957, ma non viene pubblicato subito, perché prima Einaudi e poi Mondadori ...

 • La Ricerca Dell'identità Nell'antologia Pecore Nere 

  Sheikholislami, Mahzad (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-02-20)
  La letteratura della migrazione, che vede la luce in Italia intorno agli anni 90, rappresenta un genere letterario nuovo: le storie raccontate dai migranti, in questi primi anni, parlano di uomini e donne che per bisogno ...

 • Lettura critica a Si dovrebbe pensare più a far bene ... Alessandro Manzoni: Il progetto di Dio, il lavoro dell'uomo 

  Asgari, Fatemeh (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-02-20)
  Negli ultimi cent'anni, qua e là nella comunità degli studiosi internazionali, in tanti hanno dedicato studi approfonditi alle varie tematiche del capolavoro manzoniano ovvero I Promessi Sposi. A maggior ragione, ...

 • Linguaggio Segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore 

  Mansub Basiri, Iman (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-02-20)
  Nel panorama degli studi comparati fra la lirica romanza medievale e quella orientale uno degli esempi eclatanti che nella sua storia ormai pluridecennale ha suscitato molte polemiche e discussione è stato senza dubbio il ...

 • Un’Analisi Mistica Delle Opere Poetiche di alda Merini 

  Ramezankiaei, Mohammad Hossein؛ Alimohammadi Malayeri, Mahtab (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-02-20)
  Trai poeti italiani contemporanei tradotti in persiano, compare Alda Merini. Merini e` molto celebre perche`  le sue poesie conduce i lettori alla conoscenzadi un aspetto mondiale della lettteratura. Lo studio presente è ...

 • ابهام‌های یک ابهام‌خوانی ادبی نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن 

  یعقوبی جنبه سرایی, پارسا (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-04-21)
  ابهام در مقام مفهومی معرفتی ـ ارتباطی یکی از اساسی­‌ترین مفاهیم در حوزة خوانش متن است. این ویژگی از‌یک‌سو به‌دلیل ریشه‌داشتن در چند حوزه از دانش­‌ها و ازسوی‌دیگر به‌اقتضای زمانه، ژانر، سبک، و مواردی از این قبیل شکل‌های ...

 • اجزای غیرروانی در رکن معنوی جرم نقدی بر طراحی ارکان اصلی جرم 

  زهروی, رضا؛ کاظمی, سیدعلی؛ احمدزاده, رسول (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2018-07-23)
  بزه‌کار در جرایم عمدی باید ازنظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به‌نحوی، ...

 • اخلاق اسلامی یا نظام اخلاقی اسلام؟ بررسی اجمالی کتاب اخلاق اسلامی؛ مبانی و مفاهیم 

  حسینی, سیدحسین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2014-02-20)
  چکیده تفکیک بین دو مفهوم «نظام اخلاقی اسلام» و «اخلاق اسلامی» از جمله مسائل مهم و کارساز در حوزة تبیین و تحلیل مجموعة مباحث اخلاقی است و به این منظور هر کتابی که بخواهد به مبانی، مفاهیم، و مهم‌ترین رویکردهای مطرح در ...

 • اخلاق باور کلیفورد و دلیل‌گرایی افراطی حداکثری 

  پورحسن, قاسم؛ پندجو, افسانه (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2017-10-23)
  رویکرد معرفت‌شناسی وظیفه‌گروانه واکنشی دربرابر رویکرد مبناگرایی بود که از قول به وجود باورهای پایه یا خودموجه دفاع می‌کرد. دکارت با شک‌ورزی در هر نوع معرفتی بنیان‌های نخستین چنین رویکردی را فراهم ساخت. جان لاک و دبلیو. کی. ...

 • ارائة مدل رهبری فناورانه آموزش مجازی در راستای پیش‌برد برنامه‌های آموزشی مدارس ابتدایی 

  ابراهیمی, مرجان؛ حسین پور سعادت آبادی, جعفر؛ دشمن زیاری, اسفندیار؛ معظمی, مجتبی؛ میراسماعیلی, بی بی سادات (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2022-11-22)
  پژوهش حاضر باهدف ارائة مدل رهبری فناورانه آموزش مجازی در راستای پیش­برد برنامه­های آموزشی مدارس ابتدایی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را خبرگان آشنا به رهبری فناورانه، ...

 • ارائه چارچوبی برای تدوین و بازنگری کتب درسی مدیریت با رویکرد کاربردی و مهارت افزایی (مطالعه تطبیقی موردی: کتب مدیریت رفتار سازمانی) 

  شیخ زاده, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2022-07-23)
  یکی از آسیب‎های جدی آموزش مدیریت در ایران، ضعف محتوای کتب درسی و عدم توجه به بُعد کاربردی و مهارت افزایی در نگارش آن‎هاست. هدف از این مقاله بررسی و مقایسه محتوای برخی کتب درسی مدیریت در حوزه رفتار سازمانی در داخل و خارج ...

 • ارائۀ الگوی توسعة توان‌مندی کارآفرینی نسل جوان کشور در بستر برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی 

  قراگوزلو, سمیه؛ ناطقی, فائزه؛ جلال وندی, مهناز (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2022-04-21)
  هدف از این تحقیق ارائۀ الگوی توسعۀ ‌‌توان‌مندی کارآفرینی نسل جوان کشور در بستر برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی بود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، توسعه‌‌ای و به‌صورت کیفی به‌روش داده‌بنیاد گلیزری بود. جامعۀ آماری در پیشینۀ مطالعاتی ...

 • ارائۀ نظامی مفهومی برای طبقه‌بندی واژه‌های مشتق و مرکب فارسی 

  حکیمی, مریم؛ ایرجی, مریم؛ خمیجانی فراهانی, علی اکبر (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2022-08-23)
  طبقه‌بندی مفهومی واژه‌ها یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در حوزۀ مفهوم‌شناسی و اصطلاح‌شناسی مورد توجه‌ پژوهشگران‌ بوده است. پژوهش حاضر با هدف طبقه‌بندی مفهومی واژه‌های مشتق و مرکب فارسی انجام شده است و برای این منظور، ...

 • ارائۀ نظریۀ عدالت اجتماعی هایک در بستر ادوار فکری وی و نقدهایی بر آن 

  مقدم, وحید؛ اسماعیلی کرباسی, مرجان (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2022-04-21)
  هرچند فون هایک را از منکران ثابت‌قدم عدالت به‌شمار می‌آورند، این نظر چندان دقیق نیست. هایک نهادگرایی است که بر اهمیت بسیار قواعد انتزاعی در ادارۀ جوامع آزاد به‌منظور حل مسئلۀ هماهنگی در اقتصاد تأکید می‌کند. عدالت توزیعی ...

 • ارزشیابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعۀ فرهنگ نقد متون و کتب علوم انسانی براساس اسناد بالادستی شورا 

  مقیسه, حسین؛ کاوسی, اسمعیل؛ رحیمی, عبدالرحیم (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2020-12-21)
  هدف پژوهش حاضر ارزشیابی عملکرد شورای بررسی متون در توسعه فرهنگ نقد متون و کتب بود. لذا از روش ترکیبی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه صاحبنظران و دست‌اندرکاران و نقدهای شورای بررسی متون و همچنین سایر نهادها و نشریات در ...

 • ارزشیابی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌سازی و نگارش پایۀ سوم ابتدایی گروه آسیب‌دیدۀ شنوایی 

  رمضانی, احمد؛ محمد‌شفیعی, عبدالسعید؛ یزدانی, زینب (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2021-03-21)
  در این مقاله نقاط قوت و ضعف ظاهری و محتوایی کتاب زبان‌آموزی، جمله‌­سازی و نگارش پایه سوم ابتدایی تحلیل می‌شود. پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است و از دو رویکرد کیفی (گروه کانونی و تحلیل محتوا) و کمی استفاده شده است. نمونه‌گیری ...

 • ارزش‌یابی الگو ـ محور کتاب‌های «انگلیسی برای اهداف خاص» (ESP) 

  محمودی, محمدهادی؛ احمدی صفا, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی, 2014-11-22)
  چکیده آموزش زبان انگلیسی برای اهداف خاص در سیستم دانشگاهی کشورهای غیر انگلیسی‌زبان، به سبب اهمیت و جایگاه این زبان که همانا زبان رایج علم است اهمیت بسیار دارد. به همین سبب، طراحی و تدوین مطالب آموزشی مناسب و نیز ارزش‌یابی ...