دوره 17, شماره 32

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل نشانه-معناشناسی داستان سکینه بانو از مجموعة اسکندرنامة منوچهرخان حکیم 

  بهمنی, کبری؛ علامی, ذوالفقار؛ عباسی, علی (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  نشانه-معناشناسی روایی به بررسی ویژگی‌های روایی داستان می‌پردازد تا شرایط تولید و دریافت معنا در گفتمان را نشان دهد.معنا در نظام ساختارگرا زمانی حاصل می‌شود که از طریق کنش‌های برنامه ریزی شده سوژه از وضعیتی اولیه به وضعیتی ...

 • تحلیل ساختار تشبیه و تأثیر آن در دیوان کلیم کاشانی 

  شکیبایی, لیلا؛ میر, محمد (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  تشبیه یکی از پایه‌های اساسی علم بیان است که به عنوان هستة اصلی، محوری و مرکزی اغلب خیال‌های شاعرانه، زبان خبر را به زبان هنر و ادب مبدّل می‌سازد. خلّاق‌المعانی ثانی -کلیم کاشانی- شاعر قرن یازدهم و از نمایندگان مشهور سبک ...

 • خرده گیری شتابزدة ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال لاهوری 

  نیک پناه, منصور؛ شیخ زاده, یوسف (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  «خرده‌گیری شتابزده ناقدان بر شیعی ستیزی اقبال»منصور نیک پناه یوسف شیخ زاده ادبیات فارسی مجموعه ی متنوع و فراگیر است که اقوام و مذاهب مختلف ایرانی را در اقصا نقاط جهان شامل می گردد. در تمام اعصار ارزیابی ...

 • ارتباط های غیر کلامی در روایتهای تاریخ بیهقی 

  محمودی, مریم؛ افراخته, اللهیار؛ نامجو, کرامت (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  ارتباط غیرکلامی یعنی هنراستفاده ازحرکات بدن ،آواها،حالتهای چهره،پوشش،مکان وزمان درجریان برقراری ارتباط.دراین مقاله سعی شده است تا با نگاهی نو و میان رشته ای روایتهای تاریخ بیهقی ازمنظرارتباطات غیر کلامی تحلیل شده و نشان ...

 • بازخوانی روانشناختی- جامعه‌شناختی بخش پهلوانی شاهنامه بر مبنای نظریة داغ ننگ گافمن 

  قاسم زاده, سید علی؛ سالارکیا, مژده (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  شاهنامه از متون برجستة ادبی است که بیش از هر اثر ادبی دیگر بایست آن را بازتابی از پیشینة فرهنگی و نموداری از جهان نگری ملی ایرانیان نسبت به انسان، جامعه و هستی دانست. ایجاد فضای تقابلی و دیالکتیکی و طرح مبانی فرهنگی و ...

 • بررسی نوع روایی داراب‌نامۀ بیغمی 

  صرفی, محمدرضا؛ رحیمی صادق, خدیجه (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  سنّت قصّه‌گویی و داستان‌پردازی نزد ایرانیان سابقه‌ای بسیار طولانی داشته است. از دیرباز در ایران، گروهی داستان‌‌های حماسی و ملّی را برای مردم بازگو می‌کرده‌اند. بعضی از شاهان و امیران نیر قصّه‌گویانی در دربار خود داشته‌اند ...

 • کارکردهای هنری عناصر چهارگانه در قصاید خاقانی 

  نیکداراصل, محمدحسین (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  بی تردید خاقانی، شاعر بزرگ قرن ششم، صاحب سبک خاصی است. هرچند در این روزگار آوردن زیورهای لفظی و معنوی و مقوله های چهارگانه بیان ذهن همۀ شاعران را به خود معطوف کرده بود اما قصاید خاقانی مظهر و جلوه گاه بلا منازع این آرایه ...

 • رشیدالدّین میبدی؛ اهل حدیث یا اشعری؟ 

  شیرانی, مریم؛ محمدی فشارکی, محسن؛ میرباقری فرد, سید علی اصغر (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  چکیدهرشیدالدین ابوالفضل میبدی عارف بنام سدة ششم، و صاحب تفسیر کشف الاسرار است. در مواردی مفاهیم و تعالیم عرفانی میبدی از آراء کلامی او متمایز است اما در بیشتر موارد اعتقادات میبدی با مفاهیم عرفانی او در هم ...

 • نوآوری های شاعران امروز در عرصة «طرح» شعر 

  روزبه, محمّدرضا (دانشگاه یزدYazd University, 2016-03-20)
  طرح، چهارچوب ساختار شعر است و تعیین‌کنندة شیوة ترکیب و تلفیق اجزای شعر. این مقاله به روش توصیفی–تحلیلی می‌کوشد که در مسیر شناخت بیشتر ابعاد و آفاق ...