دوره 15, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • اضطرابهای هستی شناسانه ناصرخسرو 

  دانیاری, کیانوش؛ نوری, علی (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  ناصرخسرو(394-481 ه.ق.) بیش و پیش از آنکه شاعر باشد، فیلسوف، استاد اخلاق و کلامیِ ژرف­اندیشی است که تمام همّ او بیم­دادن مخاطبان به پرهیز از ظاهربینی و تأکید بر ضرورت تأمّل و ژرف­نگری در امور عالم بوده است. هدف اصلی ناصرخسرو ...

 • نقد و تحلیل عناصر داستان در ده نمونه از شعرهای روایی معاصر 

  آقابیژنی, محمود؛ صادقی, اسماعیل؛ مرتضوی, سید جمال الدین (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  پژوهش حاضر، به نقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده­ای از شعر­های روایی شاعران معاصر اختصاص یافته است. در این پژوهش، پس از مقدّمه که اشاره­ای به اشعار روایی است، مهمترین عناصر داستان: شامل پیرنگ (طرح)، شخصیّت، دیدگاه، فضا و ...

 • مجدهمگر و نقد شعر 

  خادمی, روح الله؛ کریمی, محمد حسین (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  در کنار رودخانة خروشان شعر فارسی در بستر زمان، نقد شعر همچون جویبار کوچکی از دیرباز جریان داشته است. این جویبار در مقطعی به مجد همگر شاعر استاد قرن هفتم می‌رسد که به پشتوانة ملک‌الشّعرائی، دست به نقد ادبی نیز زده است. ...

 • ناکامیهای شاعران درباریاز آغاز شعر فارسی تا حمله مغول 

  فرازمند, سمیه؛ الهام بخش, سید محمود (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  باتشکیلحکومتهایایرانیدرقرنهایسوّموچهارموحمایتهایامرایاینحکومتهاازشعرفارسی،هرروزتعدادبیشتریبهشعروشاعریرویآوردند. اینرونددردورانحکومتهایغیرایرانی­­ایکهپسازسامانیانبرایرانفرمانرواییکردند،حتّـیگاهباشدّتبیشترینیزادامهیافت. ...

 • نام شناسی شخصیت های قصه های عامیانه فارسی (با تکیه بر فیروز شاه نامه) 

  طاهری قلعه نو, زهراسادات؛ ذوالفقاری, حسن؛ باقری, بهادر (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  این مقاله بر مبنای دانش نام­شناسی، به بررسی شخصیّت‎های قصّه­های عامیانه می پردازد. مبنای بررسی­ها قصّة فیروزشاه‎نامه است؛ زیرا در این رمانس عامیانه 234 شخصیّت با تیپ‌های اجتماعی مختلف و تنوّع نام‎ها دیده می­شود. علاوه بر ...

 • عناصر ادبیات شگرف در رمان انجیر معابد 

  هاشمی, محدثه؛ نوروزی, زینب (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  ادبیّات شگرف در حیطة نقد و انواع ادبی مطرح شده است.در این نوع ادبی با رخدادهایی رو به رو هستیم، که خواننده در نگاه اوّل نمی­تواند، تصمیم بگیرد، که این حوادث واقعی است یا غیرواقعی. خواننده در طول رمان درمی­یابد، اتّفاقاتی ...

 • بررسی تأثیر نیاکان در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه 

  جباره, عظیم؛ ریاحی زمین, زهرا (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  یکی از مضامینی که در بیشتر منظومه­های پهلوانی پس از شاهنامه دیده می­شود، حضور قهرمانان و پهلوانان دور­ه­های گذشته وتأثیر آنها در داستان است. بررسی منظومه­های پهلوانی پس از شاهنامة فردوسی نشان  می­دهد که نیاکان و درگذشتگان- ...

 • بررسی موضوعات غنایی در منظومه حماسی عاشقانه سام نامه 

  منوچهری, کوروش؛ باباصفری, علی اصغر (دانشگاه یزدYazd University, 2015-02-20)
  چکیده در تقسیم‌بندی شعر از لحاظ محتوا و عوامل درونی، با چهار گونة حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایشی رو به رو هستیم. این تقسیم‌بندی بدین معنی نیست که یک اثر ادبی به‌طور کامل به یک گونة خاصّ تعلّق دارد زیرا در آثار ...