دوره 18, شماره 35

 

ارسال های اخیر

 • تحلیل و مقایسة پیرنگ خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی 

  رسمی, سکینه؛ تابان فرد, عباس (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  یکی از محوری‌ترین عناصر داستان که طرح کلّی داستان بر اساس آن شکل می‌گیرد، پیرنگ است. در شناخت عناصر داستان، شناسایی عوامل مؤثّر بر انسجام پیرنگ و انطباق آن با عناصر داستانی اجتناب‌ناپذیر است. حیاتی‌ترین وجه پیرنگ، ...

 • تقابل زیست‌جهان «سوژه» در چند داستان مدرن و پسامدرن فارسی 

  کریمی, فرزاد؛ حسام پور, سعید (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  مفهوم زیست­جهان از مفاهیم بنیادین در فلسفة معاصر، بویژه پدیدارشناسی هوسرل است. در چنین فضایی موضوعات فلسفة مدرن قوام می­یابد. موضوعاتی از قبیل سوژه، فضای میان­ذهنی، دیگری، آگاهی و.... از طرفی وجوه عمدة تمایز میان ...

 • نمیرد همیشه ... (پژوهشی در بارة قیود استمرار وکاربرد آنها در جملات منفی در زبان‌های ایرانی با توجه به مصراعی از حافظ) 

  جلالیان چالشتری, محمد حسین (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  از مهمترین مناقشات و مجادلات علمی در باب شعر حافظ، بحث دربارة وجوه مختلف قرائت ابیاتی از دیوان اوست، و از جملة معروف‌ترین موارد آن می‌توان به اختلاف نظر در مورد تعلّق قید «همیشه» به یکی از دو جملة پایه و پیرو مصراع ...

 • ابوعلی رودباری: عارف جوانمرد 

  مدنی, امیرحسین (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  یکی از عارفان گمنام قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری، ابوعلی رودباری است که با القابی همچون «حافظ حدیث، ادیب، فقیه، امام قوم، ائمّه و شاعر صوفیان»، در کتب تذکره و انساب از او یاد شده است و مشایخ و بزرگان بسیاری چون ...

 • بی بی منجّمه، بیجة منجّمه و نهانی هروی 

  نجاریان, محمدرضا؛ حاتم پور, ندا (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  بی‌بی منجّمه سمنانی، بانوی نامدار و ستاره شناس ایرانی در قرن ششم از اهالی نیشابور، دختر کمال‌  الدّین سمنانی رئیس فرقة شافعیّة نیشابور و منجّم‌باشی سلطان محمّد خوارزمشاه بود. او به دلیل مهارت در علم نجوم، در دربار ...

 • جلوه‌های گوناگون تکرار در رباعیّات مولانا 

  سواری, سواد؛ صالحی مازندرانی, محمدرضا؛ گلی زاده, پروین (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  یکی از عوامل مهمّ ایجاد زیبایی و غنای موسیقایی شعر، تکرار است. آرایه‌های بدیع لفظی را با نوعی مسامحه می‌توان ذیل تکرار آورد. تکرار واژه را در شعر ...

 • استعاره مفهومی؛ الگوی ادراکی تجربة عرفانی سهروردی در «عقل سرخ» 

  پناهی, نعمت الله (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  نظریۀ معاصر مدّعی است نظام ادراکی انسان اساساً استعاری است و استعاره به‌شکل ناخودآگاه و غیراختیاری، در زندگی روزمرّۀ انسان به‌کرّات به‌کار می‌رود. این دیدگاه را نخستین‌بار در سال 1980 جورج لیکاف و مارک جانسون با ...

 • مؤلّفه‌های مفهوم سکر در متون عرفانی 

  سلطانی, بهروز؛ یوسف پور, محمدکاظم (دانشگاه یزدYazd University, 2018-02-20)
  منابع دست اوّل و دوم عرفانی در توصیف مفهوم سکر، از مؤلّفه‌‌های مختلفی بهره برده‌اند که باعث ابهام و اختلاف زیاد در فهم آن شده ‌است. این مقاله با رویکردی مفهوم‌شناختی از طریق توصیف و تحلیل، به ریشه‌های نظری و تأویلی ...