دانشنامه

ارسال های اخیر

 • روحانیت شیعه، الیت انقلاب اسلامی ایران 

  فتاحی, سید مهدی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  ثباتحکومتهابستگیبهکارکرددرستکارویژهالیتحکومتهادارد،بهگونهایکه بتواندپاسخگوینیازهایذهنیوعینیتودهمردمباشند . حالاگرالیتحکومتینتوانست کارکرددرستخودرابهانجامبرساند،نارضایتیازوضعموجودافزایشمییابد . نارضایتیاکثریتتودهمردماز ...

 • بررسی روند دولت - ملت سازی در افغانستان و موانع پیش رو 

  فرجی راد, عبدارضا؛ درخور, محمد؛ ساداتی, سید هادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  جنگهایخونیندرعرصةافغانستان،نتوانستبنبستهایموجوددرصحنةسیاسیو نظامیرابازکندوبهاینترتیبزمینهبرایظهورطالبانمهیاگشت . دراواخرسال 1994 م گروهطالباناعلامموجودیتنمودوحدودیکسالبعدازآن،استانهراتوبالاخرهدر سال 1995 مکابلبهدستطالبانافتاد ...

 • سیاست خارجی ایران و چالش های فراروی ایران با تغییر ساختار سیاسی در عراق 

  عزتی, عزت الله؛ نانوا, سهیلا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  تغییراتماهویدرساختارسیاسیعراقباعثدگرگونیهاییدرژئوپلیتیکاینکشـور گردیدوباجابجاییمتغییرهایتاثیرگذاربرساختارسیاسیعراقنوین،فصلجدیـدیرا دراتخاذاستراتژیهابرایایران،تبیینوتوجیهمینماید . پژوهشفوق،ضمنبررسیوتحلیلچالشهاوتهدیداتن ...

 • بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن در جذب سرمایه گذاری خارجی 

  قامت, جعفر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  هدفاینمقالهبررسیسیاستخارجیجمهوریاسلامیایرانواثراتآندرجذب سرمایهگذاریخارجیاست . دراینمقالهسعیدربررسیاینامرداریمکهسیاست خارجیجمهوریاسلامیایراندردورههایمختلفچهتاثیریبرجذبومیزان سرمایهگذاریخارجیدرکشورداشتهاست؟بهنظرمیرسدبی ...

 • تروریسم، آزادی های اجتماعی و امنیت ملی ( جمهوری اسلامی ایران) 

  معصومی, مجید (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  ازآنجاییکهپدیدهتروریسمدردنیایامروزیکیازموضوعاتمهموتاثیرگذاربر مسائلمختلفوازجملهامنیتملیکشورهااستدرمقالهحاضرسعیشدهکهیکیاز ابعادوزمینههایمهمتعاملیمیانتروریسم،امنیتملیوتوسعهسیاسیموردبررسیو کندوکاوقرارگیرد . ...

 • تاثیر فدرالیسم کردستان عراق بر هنجارهای سیاسی و قومیتی کُردهای ایران 

  ساجدی, امیر؛ امجدیان, فرامرز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  پسازتحولات 2003 عراق،چیستینوعمشارکتسیاسیآیندهایرانیانکُرددر ساختاراینکشورمورداهتماماینمقالهقرارگرفتهاست. بامفروضگرفتنتعهدکردهای ایرانیبهلایههویتایرانیخود،سمتوسوگیریسیاسیتوافقاتکردهایایرانبا حکومتمرکزیبهسهشکلمیتوانددرآید ...

 • بررسی عوامل واگرایی قوم بلوچ و تاثیر آن بر امنیت کشور 

  عزیزی, پروانه؛ آذر کمند, رزا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  ایرانکشوریمتنوعازنظرقومیاست . ویژگیهایمتمایزکنندهاقوامازیکدیگر ایرانبیشتربرمؤلفههایزبانیومذهبیمتمرکزمیشود . سکونتقومیتهایایرانیعمدتا درمناطقمرزیوهمجوارباکشورهمزبانخود،زمینهمناسبیرابرایوقوعبحرانهای قومیومتأثرساختنامنیت ...

 • تحول در استراتژی نظامی آمریکا در مقابله با تروریسم 

  جفره, منوچهر؛ منتی, ایوب (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  گرچهاستراتژینظامیتمامیکشورهادررونددگرگونیدائمیقراردارد،ولیچنین روندیدرارتباطباقدرتهایبزرگازعینیتبیشتریبرخورداربودهواستراتژینظامی آمریکادرطولجنگسردوپسازآنتا 11 سپتامبر 2001 نشانمیدهدکهاساسوپایه استراتژینظامیاینکشوربرمب ...

 • کالبد شکافی جنبش مصر 

  ابوالحسن شیرازی, حبیب الله؛ رسولی, مینا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  جنبشمردممصردر 25 ژانویه 2011 تحتتأثیرحرکتمردمیتونسصورتگرفتو درطیچندماهتوانستسرنوشتحکومتحسنیمبارکرامشخصنماید . جنبشیکه اعتراضیعلیهفقر،فساد،بیکاری،دیکتاتوریوعدماحترامبهقانونبود . ازبارزترینعلل جنبشمردممصرمیتوانبهوضعیتنا ...

 • انقلاب اسلامی و تحول در فقه سیاسی شیعه 

  دارابی, علی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-06-22)
  فقهسیاسیشیعهازبنیانهاواصولثابتیتکوینیافتهامااززمانظهورتابهامروزوبه خصوصپسازپیروزیانقلاباسلامی،تحولاتوتطوراتقابلملاحظهایراازسرگذرانده است. مقصودپژوهشحاضرتبیینتحولدرفقهسیاسیشیعهباعنایتبهبسترو زمینههایاجتماعیوتاریخیقوامو ...

 • المفضلیات الضّبی 

  فتاحی زاده, رقیه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  انّ المفضلیات هی مجموعة ادبیة قدیم ة ، وانّ لم تکن تضاهی المعلقات العشر شهرة و لکنّها لا تقلّعنها غناء ، جمالاً و قدرة . فهی عین الفردات الغریب ة ، الصناعات الأدبیة ، الشّواهد النحویة و الصرفی ة ،القوافی الرّاقیة ...

 • مظاهر التراث فی دیوان بدوی الجبل 

  کردآبادی, سندس؛ رنجبرنژاد, سعیده (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  شاع فی الشعر العربی المعاصر ظاهرة توظیف التراث و قد بات من أبرز و أهم سمات هذه الفترة. فقداستطاع الشعراء العرب و من خلال استخدامهم التراث، التعبیرَ عن مفاهیم قد یصعب أحیاناً التعبیر عنهابشکل مباشر و صریح کالرفض ...

 • الأسطورة و تجلیاتها فی شعر أخوان ثالث 

  ورزی, محمدجعفر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  ان بعض الشعراء المعاصرین یستعملون الأساطیر فی أشعارهم و لهم اهداف مختلفة لهذا الاستعمال انأخوان ثالث یستعمل الأساطیر المختلفة فی اشعاره و تتجلی الأساطیر الوطنیة فی آثاره اکثر من أخریفی هذه المقالة نرید أن نعرف ...

 • بازتاب حماسه عاشورا در اشعار برخی از شعرای عصر عباسی 

  فلاح, ابراهیم (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  ادبیات در قلمرو شعر و شاعری در میان شیعیان از آغاز، جایگاهی بس بلند داشته است .شاید پشتیبانی فرهنگی و تشویق ائمه معصومین (ع) نسبت به شاعران متعهد و هم چنیناثربخشی عمیق شعر در روح و روان انسان ها، انگیزه ای شد ...

 • تحلیل و بررسی شخصیت، اشعار و آثار ابن قوطیه اندلسی (متوفی 367 ه ) 

  معصومی, زهره (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  در این مقاله ابتدا تحلیلی اجمالی بر شخصیت محمدبن عمربن عبدالعزیز معروف به ابنقوطیه ذکر شده و سپس اشعاری از او ترجمه، نقد و بررسی گشته و نیز نظراتی جامعپیرامون هر یک از آثار او و این که در تألیف آثارش از چه کتاب ...

 • فیروزجات طوسیه در شرح خطبه رضویه 

  دیباجی, ابراهیم؛ زلکی بدیل, جعفر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  سید محمد باقر طباطبایی یزدی از علمای بزرگ قرن سیزدهم هجری است. هوش واستعداد خدادادی، کثرت مسافرت، طبع شعری، کثرت و تنوع در تألیفات منظوم و منثورفیروزجات طوسیه در شرح خطبه » فارسی و عربی، از ویژگی های اوست. نسخه ...

 • تحلیل فنّی علی عینیة أبی ذؤیب الهذلی 

  حریرچی, فیروز؛ حسینی, ناصر (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  هذه الدراسة التی وقعت بین أیدی القاریء الکریم دراسة علی عینیة أبی ذؤیب الهذلی. و الدارسانیهتمان علی تقدیم نبذة محقّقة من حیاة الشاعر، و علی ضبط الأبیات، و إعراب الکلمات، و اقتناء الأصحفی الترتیب و الحرکات. و ...

 • القرآن فی تاریخ البیهقی 

  بهتویی, آرزو (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  عنوان هذه الدراسة القرآن فی تاریخ البیهق ی . هذا الکتاب أحد أهم الکتب التاریخیة التی بقیت لنابالنثر الفارسی العائد إلی العصر المغولی و یعد من روائع الأدب الفارس ی . مؤلف هذا الکتاب هوأبوالحسن علی بن زید البیهقی ...

 • احمد الصافی النجفی و حبسیاته 

  رضائی, رمضان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  أحمد الصافی النجفی شاعر عراقی منضال ولد فی العراق. یعد الشاعر بسیرته الشعریة والنضالیة قیمةتراثیة تستحق التأمل والانبهار فی کل حی ن . کانت حیاته متفردة بنضاله وغربته وسقمه وعذابه وتشرده،و حبسیاته و بسحر کلماته ...

 • تطورالشعر العربی من عصر النهضة حتی الثلاثینات من القرن العشرین 

  خسروی, زهرا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات, 2011-09-23)
  إن الأدب العربی الحدیث تحسس طریقة إلی الظهور من خلال اتصاله بالآداب الغربیة، و قد برزمجموعة من المثقفین العرب بعد اطلاعهم علی الآداب الغربیة، و ظهرت مجموعة أخری من خلال إلمامهابالثقافة العربیة الأصیلة . و بعد ...

View more