نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorباباییان, علیfa_IR
dc.contributor.authorعلیزاده, حسینfa_IR
dc.contributor.authorعزیزی, کوروشfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T11:20:56Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T11:20:56Z
dc.date.available1399-07-09T11:20:56Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T11:20:56Z
dc.date.issued2016-12-21en_US
dc.date.issued1395-10-01fa_IR
dc.identifier.citationباباییان, علی, علیزاده, حسین, عزیزی, کوروش. (1395). تأثیر کارشیفتگی (اعتیاد به کار) بر اخلاق حرفه‌ای. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 1395(16), 39-60.fa_IR
dc.identifier.issn2345-5888
dc.identifier.urihttp://rmpjmd.jrl.police.ir/article_17810.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/400288
dc.description.abstractزمینه و هدف: فشارها و خواسته‌های نامحدود سازمانی، افراد را مجبور می‌کند که مدام در حال کار کردن باشند؛ در نتیجه، احتمال شکل‌گیری «کارشیفتگی» در آن‌ها افزایش می‌یابد. پدیده کارشیفتگی به ویژه در مشاغلی همچون نظامی که به دقت و تعهد زیادی نیاز دارد، به چشم می‌خورد. در این پژوهش، برآنیم تا تأثیر کارشیفتگی را بر اخلاق حرفه‌ای کارکنان نیروی انتظامی قزوین بررسی کنیم. روش‌شناسی: این پژوهش، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل کارکنان فرماندهی انتظامی استان قزوین است؛ همچنین تعداد نمونه آماری، 151 نفر؛ روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بوده است. جهت تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، فرضیه اصلی؛ یعنی «کارشیفتگی، بر اخلاق حرفه‌ای کارکنان تأثیر مستقیم و معنادار دارد»، تأیید شد. از میان فرضیه‌های فرعی، دو فرضیه که بیان می‌کردند «لذت بردن از کار و عجین شدن با کار دارای تأثیر مستقیم و معنادار بر اخلاق حرفه‌ای هستند»، تأیید و نیز «تأثیر مستقیم و معنادار تمایل درونی بر اخلاق حرفه‌ای» رد شد. نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر مثبت و معنادار کارشیفتگی بر اخلاق حرفه‌ای، مدیران و فرماندهان باید جهت تقویت شکل مثبت کارشیفتگی و همچنین جلوگیری از بروز شکل افراطی و منفی کارشیفتگی، برنامه‌ریزی‌های لازم مانند برگزاری دوره‌های آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند.fa_IR
dc.format.extent378
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم انتظامی امینfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامیfa_IR
dc.relation.ispartofResource Management in Police Journal of the Management Depten_US
dc.subjectکارشیفتگیfa_IR
dc.subjectاخلاق حرفه‌ایfa_IR
dc.subjectلذت بردن از کارfa_IR
dc.subjectتمایل درونی به کارfa_IR
dc.subjectعجین شدن با کارfa_IR
dc.titleتأثیر کارشیفتگی (اعتیاد به کار) بر اخلاق حرفه‌ایfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشیار دانشگاه علوم انتظامی امینfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطباییfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامیfa_IR
dc.citation.volume1395
dc.citation.issue16
dc.citation.spage39
dc.citation.epage60


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد