دوره 1398, شماره 53

 

ارسال های اخیر

 • مدل‌سازی مکانی عوامل مؤثر بر وقوع جرم در شهر اهواز 

  رضوی ترمه, سید وحید؛ صادقی نیارکی, ابوالقاسم؛ شنبه پور, فرشته (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-01-21)
  گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای درحال‌توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و به‌ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرائم و بزهکاری‌ها یکی از مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود. وقوع ...

 • تأثیر پرونده شخصیت متهمان در پیشگیری از وقوع جرم از سوی جوانان 

  بهرامی, سهراب (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-01-21)
  هر انسان دارای یک شخصیت منحصر به فرد می‌باشد که از فرد به فرد دیگر متمایز است؛ مجرمین نیز تحت تأثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده‌اند که شخصیت مجرمانه آنها تشکیل داده است. در گذشته مجازات بیشتر جنبه سزادهنده داشته مانند تنبیهات ...

 • جرم شناسی صلح طلب: رویکرد آن به جرم و راهکارهای مقابله با جرم 

  صفاری, علی؛ صابری, راضیه (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-01-21)
  توسعه علم جرم شناسی و به دنبال آن شکست دولت ها در برخورد با پدیده مجرمانه موجب شکل گیری رویکردهای جدیدی در اعتراض به وضع موجود جامعه شد.از جمله این رویکردها جرم شناسی انتقادی بود و از جمله نظریات مهمی که در بطن این رویکرد ...

 • آموزش صلح و شهروندی جهانی به کودکان و نقش آن در پیشگیری از خشونت 

  کشاورز, یوسف؛ اکبر امین بیدختی, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-01-21)
  زیستن در دوران جهانی شده کنونی، بیش از هر چیز نیازمند دانش، بینش و مهارت هم‌زیستی مسالمت آمیز در کنار انسان‌هایی از رنگ و نژاد و فرهنگی متفاوت فارغ از مرزبندی‌های جغرافیایی، قومی و نژادی است. چرا که این به هم‌پیوستگی جهانی ...

 • رویکرد پلیس ایران در سیاست جنایی مشارکتی 

  بارانی, محمد؛ موسوی, سید احمد؛ یار احمدی, مسعود (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-01-21)
  کشورهای دارای سیاست جنایی پویا، دارای سازمان‌های پلیسی بر مبنای رویکرد جامعه‌محور هستند که به جای تکیه بر ابزارهای سرکوب‌گرانه و قهرآمیز در برخورد با بزهکاری در سایه برقراری تعامل گسترده و سازنده با همه ارکان جامعه به ویژه ...

 • تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر وفاداری و عملکرد کارکنان انتظامی 

  قویدل, ایرج؛ رنجبریان, رسول (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-01-21)
  هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر وفاداری و عملکرد کارکنان انتظامی شهرستان شاهین‬دژ است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است که در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد. ازنظر شیوه ...

 • پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال در سیاست جنایی اسلام با تأکید بر آموزه‌های قرآنی 

  مهرا, دکتر نسرین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2020-01-21)
  از منظر رویکرد فقهی و آموزه‌های قرآنی آنچه حائز اهمیت در سیاست جنایی است؛ اینکه بهره گیری از تعالیم اسلامی و پیوند تربیت کودک با احکام شرعی زمینه های تقویت باورهای دینی را در پروسه شکل گیری شخصیت کودک موجب گردیده و از این ...