دوره 1390, شماره 20

 

ارسال های اخیر

 • عوامل جغرافیایی موثر بر پیشگیری از قاچاق اشیاء عتیقه (مطالعه موردی شهرستان الیگودرز) 

  عبادی نژاد, سیدعلی؛ داودی, رضا؛ اصانلو, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2011-09-23)
  قاچاق اشیاء عتیقه به عنوان معضل امنیتی است که از گذشته های دور دامن گیر کشور باستانی جمهوری اسلامی ایران بوده است و نیروی انتظامی نیز همواره به مبارزه با آن پرداخته است. عوامل متعددی در وقوع این نوع جرایم در سطح محلی، منطقه ...

 • هر اثر هنری به مثابه یک جرم بالقوه 

  نورمان, کارول (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2011-09-23)
  هنر مدرن با مانه (1883-1832) و امپرسیونیست ها آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد (Julius، 2002). گرچه هنر مدرن نیز مانند جرم، قواعد اجتماعی را نقض می کند، اما معمولاً برخلاف قانون نیست و به این دلیل می توان آن را یک جرم ...

 • پراکندگی جغرافیایی جرم در شهرستان های استان گلستان 

  عموزاد مهدیرجی, حسین (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2011-09-23)
  تحلیل جغرافیایی جرم و جنایت و تلاش در راستای شناخت عوامل فضایی بروز این گونه ناهنجاری ها در دهه های اخیر بسیار اهمیت یافته است. پژوهش حاضر ضمن بررسی و مقایسه پراکنش فضای جرم در بین شهرهای مختلف استان گلستان به ارزیابی این ...

 • از طبقه بندیِ بزهکاران تا طبقه بندیِ تکنیک های پیشگیری وضعی از جرم 

  افراسیابی, علی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2011-09-23)
  در پرتو تحقیقات انجام شده در سال های اخیر، تکنیک های بیست وپنج گانه ای در قالب یک نظام منسجم، برای پیشگیری وضعی از جرم ترسیم شده است. مسائلی که لازم است بررسی شود این که، طبقات ترسیم شده در این نظام، برای پیشگیری از جرایمِ ...

 • مداخله های پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (بررسی نقش خانواده) 

  عسگری, سعید؛ زکی یی, علی؛ علی خانی, مصطفی (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2011-09-23)
  داخله های پیشگیری از بزهکاری انجام شد. برای انجام پژوهش از میان نوجوانانی که در اختیار کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه بودند، نمونه ای به حجم 120 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. سپس پرسشنامه دموگرافیک محقق ساخته، در اختیار ...

 • سالمند آزاری و کیفر آن در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد سازمان ملل متحد (با نگاهی به قوانین انگلستان) 

  حاجی تبار فیروزجایی, حسن (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2011-09-23)
  دوره «پیری و سالمندی» به عنوان آخرین مرحله از فرآیند رشد و تکامل هر انسانی به حساب می آید. در این دوره، افراد معمولاً به دلیل خصوصیات خاص جسمانی و روانی و نیز وابستگی شدید به دیگران، به عنوان آماج بالقوه و مستعد بزه دیدگی، ...

 • شاخص های پیشگیری از جرم در قوانین (موردکاوی قانون محاسبات عمومی کشور) 

  ویژه, محمدرضا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران, 2011-09-23)
  شاید یکی از جنبه های مهم قوانین، پیشگیری از جرم است. به عبارت دیگر، تعریف چارچوب ها و سازوکارهای مالی در نظام حقوقی قوانین، به ویژه قوانین مالی، در چارچوب جامع و مانع می تواند به پیشگیری از جرم یاری رساند. این امر در مورد ...