نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبابازاده میکلا, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorسلطانی, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorکمالی, ابوالقاسمfa_IR
dc.contributor.authorسعیدی اصل, محمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:55:45Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:55:45Z
dc.date.available1399-07-09T10:55:45Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:55:45Z
dc.date.issued2017-02-19en_US
dc.date.issued1395-12-01fa_IR
dc.date.submitted2017-03-08en_US
dc.date.submitted1395-12-18fa_IR
dc.identifier.citationبابازاده میکلا, مهدی, سلطانی, مهدی, کمالی, ابوالقاسم, سعیدی اصل, محمدرضا. (1395). مطالعه امکان تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از مخمرهای Saccharomyces cerevisiae و Saccharomyces carlsbergensis از آب ماهی تغلیظ‌شده (stick water) از کارخانجات آرد ماهی کیلکا در استان مازندران. فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی, 5(3), 9-16.fa_IR
dc.identifier.issn2322-2387
dc.identifier.issn2538-4856
dc.identifier.urihttp://eab.journals.pnu.ac.ir/article_3486.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/391517
dc.description.abstractامروزه با توجه به رشد سریع جمعیت، محققان در جستجوی منابع ارزان قیمت پروتئین می‌باشند. یکی از این منابع، پروتئین تک یاخته است.. این تحقیق به مطالعه فرایند تولید پروتئین تک یاخته با استفاده از مخمرهای <em>Saccharomyces cerevisiae</em> و <em>Saccharomyces carlsbergensis</em> پرداخته است این مخمرها به‌عنوان ایده‌آل‌ترین و پرکاربردترین میکروارگانیسم‌های یوکاریوتی برای مطالعه بیولوژیکی شناخته شده است. در مطالعه حاضر پساب تولید شده در کارخانه آرد ماهی کیلکا (Stick Water)، استان مازندران جمع آوری و در آزمایشگاه به بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن پرداخته شد. محیط کشت تهیه شده برای مخمرها YGB (Yest Extract Glucose Broth) بود. به منظور ارزیابی رشد مخمرها از محیط کنترل و محیط حاوی 50 و 100 درصد Stick Waterاستفاده شد. محصول تولید شده از نظر درصد ماده خشک، پروتئین، رطوبت، خاکستر و پروفایل اسید آمینه مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج از نرم­افزار SPSS و برای ارزیابی نتایج درون گروهی از تست Anova استفاده شد. در تحقیق حاضر میزان تولید پروتئین تک یاخته در مخمر <em>carlsbergensis Saccharomyces</em> (36/56 درصد)، اندکی بیشتر از مخمر <em>Saccharomyces cerevisiae</em> (35/54 درصد) بود ولی اختلاف معناداری بین آنها مشاهده نشد.fa_IR
dc.format.extent497
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه پیام نورfa_IR
dc.publisherPayame Noor Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربیfa_IR
dc.relation.ispartofExperimental animal Biologyen_US
dc.subjectپروتئین تک‌یاختهfa_IR
dc.subjectمخمرfa_IR
dc.subjectStick waterfa_IR
dc.subjectمحیط کشتfa_IR
dc.titleمطالعه امکان تولید پروتئین تک‌یاخته با استفاده از مخمرهای Saccharomyces cerevisiae و Saccharomyces carlsbergensis از آب ماهی تغلیظ‌شده (stick water) از کارخانجات آرد ماهی کیلکا در استان مازندرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentمربی، گروه منابع طبیعی-شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه منابع طبیعی-شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار،‌ گروه بهداشت و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایرانfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue3
dc.citation.spage9
dc.citation.epage16


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد