نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorامیرلطیفی, فریباfa_IR
dc.contributor.authorسلطانی, نداfa_IR
dc.contributor.authorسعادتمند, ساراfa_IR
dc.contributor.authorشکروی, شادمانfa_IR
dc.contributor.authorدزفولیان, مهروزfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:46:43Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:46:43Z
dc.date.available1399-07-09T10:46:43Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:46:43Z
dc.date.issued2013-11-22en_US
dc.date.issued1392-09-01fa_IR
dc.date.submitted2012-10-28en_US
dc.date.submitted1391-08-07fa_IR
dc.identifier.citationامیرلطیفی, فریبا, سلطانی, ندا, سعادتمند, سارا, شکروی, شادمان, دزفولیان, مهروز. (1392). شناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC101 تحت تیمارهای مختلف نفت خام. فیزیولوژی محیطی گیاهی, 8(31), 67-77.fa_IR
dc.identifier.issn7671-2423
dc.identifier.urihttp://ecophysiologi.gorganiau.ac.ir/article_557048.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/388522
dc.description.abstractنفت یک فرآورده سمی برای سیستم‌های بیولوژیک و یکی از آلوده‌کننده‌های اصلی محیط‌زیست محسوب می‌شود. میکروارگانیسم‌های تجزیه کننده هیدروکربن‌های نفتی معمولاً در محیط‌های دریایی یافت می‌شوند. در این بررسی اثر نفت خام بر بیومتری، ریخت‌شناسی، ساختار سلولی و پاسخ‌های فیزیولوژیک سیانوباکتری<em>Nostoc</em> sp.ISC101  مورد آزمایش قرار گرفت و شناسایی مولکولی توسط بررسی توالی جزئی ژن 16s rRNA انجام پذیرفت. پس از خالص سازی، نمونه در محیط کشت مایع BG11<sub>0</sub>، تحت تیمارهای مختلف نفت خام (شاهد، 1، 5/2، 5 و 7 درصد) قرار گرفت. بررسی‌های مورفولوژیک و ساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) انجام گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری در اندازه سلول‌های رویشی و هتروسیست‌ها با تغییرات نفت مشاهده نشد. سنجش کلروفیل و فیکوبیلی پروتئین‌ها در فاز لگاریتمی و با روش طیف سنجی انجام شد. نتایج فیزیولوژیک حاکی از آن بود که میزان رشد با افزایش میزان نفت خام افزایش یافت، بیشترین میزان رشد در تیمار 7درصد نفت خام مشاهده شد. میزان کلروفیل در نمونه شاهد بیشترین مقدار بود. میزان فیکوبیلی‌پروتئین‌ها در شاهد و تیمارها اختلاف معنی‌داری نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که نمونه بقای خود را در تیمارهای اعمال شده حفظ نموده و ترکیبات نفتی برای آن سمی نبود.fa_IR
dc.format.extent900
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگانfa_IR
dc.relation.ispartofفیزیولوژی محیطی گیاهیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Iranian Plant Ecophysiological Researchen_US
dc.subjectآلودگی نفتیfa_IR
dc.subjectبیومتریfa_IR
dc.subjectساختار سلولfa_IR
dc.subjectفیزیولوژیfa_IR
dc.subjectمورفولوژیfa_IR
dc.subjectنوستوکfa_IR
dc.subject16S rRNAfa_IR
dc.titleشناسایی مولکولی و مطالعه فیزیولوژیک و مورفولوژیک سیانوباکتری Nostoc sp. ISC101 تحت تیمارهای مختلف نفت خامfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه میکروبیولوژی نفت، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرجfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue31
dc.citation.spage67
dc.citation.epage77


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد