نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسین پور ثانی آبادی, منوچهرfa_IR
dc.contributor.authorزاهدی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorشرقی, یونسfa_IR
dc.contributor.authorمدرس ثانوی, سید علی محمدfa_IR
dc.contributor.authorمرادی قهدریجانی, مهردادfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:34:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:34:47Z
dc.date.available1399-07-09T10:34:47Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:34:47Z
dc.date.issued2017-08-23en_US
dc.date.issued1396-06-01fa_IR
dc.date.submitted2015-06-30en_US
dc.date.submitted1394-04-09fa_IR
dc.identifier.citationحسین پور ثانی آبادی, منوچهر, زاهدی, حسین, شرقی, یونس, مدرس ثانوی, سید علی محمد, مرادی قهدریجانی, مهرداد. (1396). تأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهنده. مجله تولید گیاهان زراعی, 10(2), 1-10. doi: 10.22069/ejcp.2017.9341.1732fa_IR
dc.identifier.issn2008-739X
dc.identifier.issn2008-7403
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22069/ejcp.2017.9341.1732
dc.identifier.urihttp://ejcp.gau.ac.ir/article_3790.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/384474
dc.description.abstractسابقه و هدف <br /> نیتروژن یکی از عوامل محدودکننده‌ی تولید گیاهان زراعی در دنیا می‌باشد. از طرفی هدر رفت درصد زیادی از کود مصرفی به صورت آبشویی و تبخیر، نیاز به موادی جهت کمک به تأثیر بهتر کودهای نیتروژنه را بیشتر روشن می‌سازد. تحقیقات اثبات کرده‌اند منابع مختلف نیتروژن در کارایی آن تأثیر معنی‌داری دارند. تأثیر زئولیت در جذب آمونیوم توسط محققین گزارش شده است. کاربرد سوپر جاذب می تواند سطح ریشه و وزن خشک را 27 درصد نسبت به شاهد افزایش دهد. در تحقیق حاضر، زئولیت، پلی‌مر سوپر جاذب، خاک رس به عنوان موادی کارا در جهت کاهش آبشویی و کپسول‌های ژلاتینی به عنوان مانعی جهت کاهش تبخیر و تا حدی آبشویی کودهای نیتروژن-دار اوره، نیترات پتاسیم و سولفات آمونیم مورد مقایسه قرار گرفتند. <br /> مواد و روش‌ها<br /> به جهت بهبود تأثیر کودهای شیمیایی نیتروژن‌دار بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه‌ی تحقیقاتی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به صورت گلدانی اجرا شد. فاکتورها شامل مواد کمک‌دهنده در شش سطح {شاهد، کپسول‌های ژلاتینی 8 و 4 میلی‌لیتری، زئولیت (8 تن در هکتار)، پلی‌مر سوپر جاذب (100 کیلوگرم بر هکتار) و خاک رس (به میزانی که جهت رسیدن به سطح رس خاک به 25 درصد لازم بود)} و کودهای نیتروژنه در چهار سطح (بدون کاربرد کود، اوره، نیترات پتاسیم و سولفات آمونیوم) بودند. میزان هریک از کودهای شیمایی بر مبنی رساندن 40 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص برای تمامی گلدان‌ محاسبه و در دو مرحله تقسیط شد. تمامی تیمارها به‌صورت خاک کاربرد مورد استفاده قرار گرفتند. <br /> یافته‌ها<br /> در آزمایش حاضر بین سطوح مختلف کود در شرایط عدم استفاده از مواد کمکی، اختلاف معنی‌داری در تعداد دانه در بوته وجود نداشت. نتایج نشان داد کاربرد کپسول ژلاتینی و اوره و کاربرد خاک رس و عدم استفاده از کود، با اختلاف 6/1 گرم بیشترین و کمترین عملکرد را دارا می‌باشند. کاربرد کپسول ژلاتینی و خاک رس در شرایط کود اوره با اختلاف 8/8 درصد بیشترین و کمترین درصد روغن را نشان دادند. کاربرد زئولیت و خاک رس با اختلاف 211/0 و کاربرد اوره و نیترات پتاسیم با اختلاف 17/0 گرم بیشترین و کمترین عملکرد روغن را نشان داد. همچنین مشخص شد کودپاشی اوره در شرایط زئولیت و خاک رس توانست مقادیر شاخص سبزینگی را نسبت به‌شاهد افزایش دهد. <br /> نتیجه گیری<br /> با توجه به نتایج آزمایش حاضر مشخص شد که استفاده از این مواد به‌ویژه کپسول‌ها ژلاتینی، می‌تواند به افزایش تأثیر کودهای نیتروژنه کمک شایانی کرده و عملکرد و اجزای عملکرد به ویژه عملکرد روغن کلزا را بهبود بخشد. همچنین در آزمایش حاضر مشخص شد چه در شرایط استفاده از مواد کمک‌دهنده و چه در شرایط عدم استفاده از این مواد کود اوره در جهت برطرف کردن نیاز گیاه به نیتروژن موفق‌تر بود.fa_IR
dc.format.extent281
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله تولید گیاهان زراعیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22069/ejcp.2017.9341.1732
dc.subjectنیتروژنfa_IR
dc.subjectکپسول ژلاتینیfa_IR
dc.subjectزئولیتfa_IR
dc.subjectعملکرد و اجزای عملکردfa_IR
dc.subjectزراعت-تولید گیاهان زراعیfa_IR
dc.titleتأثیر انواع کودهای نیتروژن‌دار بر کلزا (Brassica napus L.) در شرایط کاربرد مواد کمک دهندهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهرfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه زراعت دانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد زراعت گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور البرز،fa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage10


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد