نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعشقی, محمد جوادfa_IR
dc.contributor.authorمیرزایی آقجه قشلاق, فرزادfa_IR
dc.contributor.authorسیف دواتی, جمالfa_IR
dc.contributor.authorقربانی, اردوانfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:31:57Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:31:57Z
dc.date.available1399-07-09T10:31:57Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:31:57Z
dc.date.issued2013-04-21en_US
dc.date.issued1392-02-01fa_IR
dc.date.submitted2012-12-12en_US
dc.date.submitted1391-09-22fa_IR
dc.identifier.citationعشقی, محمد جواد, میرزایی آقجه قشلاق, فرزاد, سیف دواتی, جمال, قربانی, اردوان. (1392). تعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل). نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان, 1(1), 77-94.fa_IR
dc.identifier.issn23454253
dc.identifier.issn23454261
dc.identifier.urihttp://ejrr.gau.ac.ir/article_1143.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/383516
dc.description.abstractتحقیق حاضر به‎ منظور تعیین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‎های مختلف تجزیه‎پذیری ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‎سلولز و ماده آلی گیاه علف گندمی از گیاهان غالب ارتفاعات منطقه نئور استان اردبیل انجام شد. نمونه‎های گیاهی در طی 3 مرحله رشد رویشی، گلدهی و بذردهی، در 2 منطقه ارتفاعی متفاوت و از هر مرحله حداقل30 پایه جمع آوری و بررسی شد. آزمایش‎های برآورد تجزیه‎پذیری با روش کیسه‎های نایلونی و با استفاده از دو رأس قوچ نژاد مغانی دارای فیستولای شکمبه‎ای انجام شد. بین میانگین مقادیر غلظت ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‎سلولز، خاکستر و همچنین بین فراسنجه‎های تجزیه‎پذیری ماده خشک، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‎سلولز و ماده آلی شامل بخش تجزیه‎پذیر سریع (a)، بخش تجزیه‎پذیر آهسته (b)، سرعت ثابت تجزیه‎پذیری (c) و میزان سرعت تجزیه‎پذیری موثر (ED) در مراحل مختلف رشد تفاوت معنی‎داری مشاهده گردید (05/0>P). نتایج نشان داد که با پیشرفت مرحله رشد گیاه میانگین مقادیر ماده خشک، چربی خام، خاکستر و فراسنجه‎های تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی کاهش معنی‎داری یافته و بر میانگین مقادیر دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی‎سلولز و ماده آلی افزوده ‎شد (01/0>P). بیشترین میانگین مقادیر بخش a و b ماده خشک در مرحله رشد رویشی گیاه مشاهده گردید و کمترین میانگین مقادیر آن‎ها در مرحله بذردهی مشاهده شد. همچنین اثر ارتفاع نیز بر روی الیاف محلول در شوینده خنثی و فراسنجه‎های مختلف تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی معنی‎دار بود (05/0>P). مطالعه حاضر نشان داد که با بلوغ گیاه، از قابلیت هضم شکمبه‎ای و ارزش غذایی گیاه کاسته می‎شود.fa_IR
dc.format.extent500
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانfa_IR
dc.relation.ispartofنشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگانfa_IR
dc.subjectعلف گندمی تائوریfa_IR
dc.subjectارزش تغذیه ایfa_IR
dc.subjectتجزیه پذیریfa_IR
dc.subjectدیواره سلولیfa_IR
dc.subjectمراحل مختلف رشدfa_IR
dc.subjectتغذیه دامfa_IR
dc.titleتعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه محقق اردبیلیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه محقق اردبیلیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه محقق اردبیلیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه محقق اردبیلیfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue1
dc.citation.spage77
dc.citation.epage94


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد