نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorهداوند, مجیدfa_IR
dc.contributor.authorتجلی, پریساfa_IR
dc.contributor.authorشهریاری احمدی, منصورهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:28:20Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:28:21Z
dc.date.available1399-07-09T10:28:20Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:28:21Z
dc.date.issued2020-03-20en_US
dc.date.issued1399-01-01fa_IR
dc.date.submitted2020-03-18en_US
dc.date.submitted1398-12-28fa_IR
dc.identifier.citationهداوند, مجید, تجلی, پریسا, شهریاری احمدی, منصوره. (1399). پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام. توانمندسازی کودکان استثنایی, 11(1), 72-63. doi: 10.22034/ceciranj.2020.224014.1365fa_IR
dc.identifier.issn2588-3488
dc.identifier.issn2645-3630
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ceciranj.2020.224014.1365
dc.identifier.urihttp://www.ceciranj.ir/article_109274.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/382296
dc.description.abstractهدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی اشتیاق شغلی بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام بود. این مطالعه، یک پژوهش توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 540 نفر (346 زن و 194 مرد)، از میان معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام شهر تهران در سال 1398 بود که تعداد 100 معلم (59 زن و 41 مرد) با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه‌های اشتیاق شغلی شوفلی و سالانوا (JEQ)، بهزیستی روان‌شناختی ریف و کیز (PBWS) و امید به زندگی میلر (LEQ) بود. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به‌شیوه همزمان در نسخه 24 نرم‌افزار بسته آماری در علوم اجتماعی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد، اشتیاق شغلی با بهزیستی روان‌شناختی (36/0=r) و امید به‌زندگی (39/0=r) معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام رابطه مثبت و معنادار داشتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، متغیرهای پیش‌بین به‌طور معناداری توانستند 1/24 درصد از واریانس اشتیاق شغلی معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام را پیش‌بینی کنند که در این پیش‌بینی، سهم بهزیستی روان‌شناختی بیشتر از امید به ‌زندگی بود (05/0P<). نتایج حاکی از اهمیت بهزیستی روان‌شناختی و امید به‌ زندگی در پیش‌بینی اشتیاق شغلی معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام بود. بنابراین، به‌ مشاوران و درمانگران پیشنهاد می‌شود، برای بهبود اشتیاق شغلی این معلمان، میزان بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی آن‌ها را افزایش دهند.fa_IR
dc.format.extent1305
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی کودکان استثنایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofتوانمندسازی کودکان استثناییfa_IR
dc.relation.ispartofEmpowering Exceptional Childrenen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ceciranj.2020.224014.1365
dc.subjectاشتیاق شغلیfa_IR
dc.subjectامید به‌ زندگیfa_IR
dc.subjectآهسته‌گامfa_IR
dc.subjectبهزیستی روان‌شناختیfa_IR
dc.titleپیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گامfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه روان‌شناسی کودکان استثنائی و عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه روان‌شناسی کودکان استثنائی و عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume11
dc.citation.issue1
dc.citation.spage72
dc.citation.epage63


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد