نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفتحی, داوودfa_IR
dc.contributor.authorفرامرزی, سالارfa_IR
dc.contributor.authorافتخار صعادی, زهراfa_IR
dc.contributor.authorنادری, فرحfa_IR
dc.contributor.authorزرگر, یداللهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:28:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:28:08Z
dc.date.available1399-07-09T10:28:08Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:28:08Z
dc.date.issued2018-09-23en_US
dc.date.issued1397-07-01fa_IR
dc.date.submitted2019-01-28en_US
dc.date.submitted1397-11-08fa_IR
dc.identifier.citationفتحی, داوود, فرامرزی, سالار, افتخار صعادی, زهرا, نادری, فرح, زرگر, یدالله. (1397). اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی. توانمندسازی کودکان استثنایی, 9(3), 87-98. doi: 10.22034/ceciranj.2018.82263fa_IR
dc.identifier.issn2588-3488
dc.identifier.issn2645-3630
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/ceciranj.2018.82263
dc.identifier.urihttp://www.ceciranj.ir/article_82263.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/382228
dc.description.abstractپژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان در شهر همدان انجام شده است. این پژوهش، یک مطالعۀ نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعۀ آماری این پژوهش، دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی بودند. برای انتخاب آزمودنی‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد، به طوری که در این پژوهش 30 دانش‌آموز نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی شرکت داشتند. آزمودنی‌ها به روش تصادفی ساده به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی، برنامۀ مداخله هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله را در 12 جلسه دریافت کرد، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار‌ استفاده شده در این پژوهش آزمون خواندن و نارساخوانی کرمی نوری و مرادی (1384) و پرسشنامۀ خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ (2001) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مرحله بعد از مداخله، میانگین نمرات عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش پس از مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. برنامۀ آموزشی مداخلۀ هدفمند خواندن باعث بهبود عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان شد. بنابراین، توجه به متغیرهایی از جمله عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی ضروری است و برنامه‌ریزی برای ارائه مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله به این دانش‌آموزان اهمیت خاصی دارد.fa_IR
dc.format.extent348
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علمی کودکان استثنایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofتوانمندسازی کودکان استثناییfa_IR
dc.relation.ispartofEmpowering Exceptional Childrenen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/ceciranj.2018.82263
dc.subjectپاسخ به مداخلهfa_IR
dc.subjectخودکارآمدی تحصیلیfa_IR
dc.subjectعملکرد خواندنfa_IR
dc.subjectدانش‌آموزان نارساخوانfa_IR
dc.titleاثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتداییfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهوازfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد واحد اهواز، اهواز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد واحد اهواز، اهواز، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد واحد اهواز، اهواز، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue3
dc.citation.spage87
dc.citation.epage98


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد