نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکیانی سلمی, دکتر صدیقهfa_IR
dc.contributor.authorنوری, دکتر سید هدایت اللهfa_IR
dc.contributor.authorصدرزاده خویی, امیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T10:02:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T10:02:06Z
dc.date.available1399-07-09T10:02:06Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T10:02:06Z
dc.date.issued2016-01-21en_US
dc.date.issued1394-11-01fa_IR
dc.date.submitted2016-02-01en_US
dc.date.submitted1394-11-12fa_IR
dc.identifier.citationکیانی سلمی, دکتر صدیقه, نوری, دکتر سید هدایت الله, صدرزاده خویی, امید. (1394). پیش بینی وضعیت آبدهی زاینده‌رود با استفاده از سری‌زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهان. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ای, 5(17), 1-18. doi: 10.22111/gaij.2016.2267fa_IR
dc.identifier.issn2345-2277
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/gaij.2016.2267
dc.identifier.urihttps://gaij.usb.ac.ir/article_2267.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/373577
dc.description.abstractپیش‌بینی میزان آب در دسترس، یکی از مؤلّفه‌های مهم و تأثیرگذار در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب بوده و برآورد آن در مقیاس‌های زمانی مختلف، از اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی کشاورزی برخوردار است. یکی از روش‌های مطالعاتی پیش‌بینی، روش سری‌های زمانی است؛ برای این منظور، ‌ و مدل‌های مختلفی ارائه شده‌اند که از آن جمله می‌توان مدل‌های سری زمانیARIMA، MA و AR را برشمرد. در این تحقیق، عملکرد هریک از مدل‌های یاد شده در برآورد و تخمین مقادیرآتی میزان آب زاینده رود طی سال‌های1385 تا 1391 به صورت 72 سری دادۀ ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدل سری زمانی  AR12عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌ها دارد و روند تغییرات سری زمانی را با خطای کمتری شبیه‌سازی می‌کند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه جغرافیا و آمایش شهری- منطقه ایfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Territorial Spatial Arrangementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/gaij.2016.2267
dc.subjectپیش‌بینیfa_IR
dc.subjectزاینده‌رودfa_IR
dc.subjectسری زمانیfa_IR
dc.subjectمنابع آبfa_IR
dc.subjectARIMAfa_IR
dc.subjectARMAfa_IR
dc.titleپیش بینی وضعیت آبدهی زاینده‌رود با استفاده از سری‌زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه جغرافیا و اکوتوریسم، دانشگاه کاشانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره‌وری)، دانشگاه پیام نور عسلویهfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue17
dc.citation.spage1
dc.citation.epage18


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد