مرور دوره 21, شماره 4 بر اساس عنوان

 • ارزیابی و رتبه‌بندی نرم‌افزارهای موجود در مراکز آرشیوی ایران 

  کوکبی, مرتضی؛ عصاره, فریده؛ رضایی شریف آبادی, سعید؛ اصنافی, امیررضا (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran, 2012-02-20)
  هدف: یکپارچگی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای می‌تواند امکان مدیریت بهتر اطلاعات را فراهم سازد. نرم‌افزار کتابخانه‌ای، باید به‌گونه‌ای طراحی و تولید شود که ضمن سادگی، در‌برگیرندۀ قابلیت‌های مختلفی جهت انجام انواع جست‌وجوها، ارائۀ ...

 • «امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ هرموز» در روابط ایران و انگلستان در دورۀ مظفری 

  وثوقی, محمدباقر؛ حاتمی, زهرا (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran, 2012-02-20)
  هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش امتیاز بهره‌برداری از معادن خاک سرخ هرموز در روابط دوکشور ایران و انگلستان در دورۀ مظفری (قاجار) می‌باشد. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر به روش تحقیق تاریخی و با استفاده از اطلاعات لازم ...

 • بررسی وضعیت نمایه‌سازی اسناد آرشیوی مکتوب در مراکز آرشیوی شهر تهران از دیدگاه نمایه‌سازان با تأکید بر شیوه و کیفیت نمایه‌سازی اسناد آرشیوی 

  حریری, نجلا؛ خسروی, فریبرز؛ نعیمی, صدف (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran, 2012-02-20)
  هدف: پژوهش حاضر، با هدف آگاهی از وضعیت نمایه‌سازی اسناد آرشیوی مکتوب در مراکز آرشیوی شهر تهران انجام شده است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعۀ پژوهش شامل 100 ...

 • تبیین وضعیت سیاست خارجی ایران و نقش وزیران امور خارجه (1336 - 1339 ش. / 1957 - 1960 م.) 

  دهقان نژاد, مرتضی؛ جعفری, علی؛ یحیی آبادی, مرضیه (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran, 2012-02-20)
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی سیاست خارجی ایران و نقش وزیران امور خارجه در سال‌های (1336 -1339ش ./ 60-1957 م.) بوده است. روش/ رویکرد پژوهش: مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ منابع کتابخانه‌ای و آرشیوی به تعیین ...

 • تحلیل وضعیت حقوق و مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی 

  یزدانی, سهراب؛ ططری, علی (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran, 2012-02-20)
  هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل وضعیت مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی ایران است. روش/ رویکرد پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر تحقیق تاریخی است. در این روش اطلاعات لازم از منابع کتابخانه‌ای با تاکید ...

 • فهرست‌نویسی اسناد آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران بر اساس استاندارد بین‌المللی تنظیم و توصیف آرشیوی (ایساد) 

  اسفندیاری, فاطمه؛ میرحسینی, زهره؛ بزرگی, اشرف السادات (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran, 2012-02-20)
  هدف: پژوهش حاضر، به‌منظور شناسایی عناصر توصیفی و میزان مطابقت فهرست‌نویسی اسناد آرشیوی با استانداردهای بین‌المللی تنظیم و توصیف آرشیوی (ایساد) در معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران انجام شده است. روش/ ...

 • پهلویسم: ایدئولوژی رسمی دولت محمدرضا پهلوی در دهه‌های 1340 - 1350 ش. 

  اکبری, محمدعلی؛ بیگدلو, رضا (سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران- پژوهشکدۀ اسنادNational Library and Archives of I. R. Iran, 2012-02-20)
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل ایدئولوژی دولت در عصر پهلوی دوم است، این که این ایدئولوژی از کدام بنیادها و عناصر اساسی شکل گرفت و کارکردهای بنیادین آن تا چه حد در زمینۀ بازآفرینی مشروعیت حکومت از توفیق برخوردار بود.