نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorطاوسی, تقیfa_IR
dc.contributor.authorزهرایی, اکبرfa_IR
dc.contributor.authorدل آرا, قدیرfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:56:13Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:56:13Z
dc.date.available1399-07-09T09:56:13Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:56:13Z
dc.date.issued2014-06-22en_US
dc.date.issued1393-04-01fa_IR
dc.date.submitted2014-06-17en_US
dc.date.submitted1393-03-27fa_IR
dc.identifier.citationطاوسی, تقی, زهرایی, اکبر, دل آرا, قدیر. (1393). احتمال رخداد روزهای انباشت هوای سرد در چاله‌ی گاوخونی با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکف. فصلنامه جغرافیا و توسعه, 12(35), 171-132. doi: 10.22111/gdij.2014.1558fa_IR
dc.identifier.issn1735-0735
dc.identifier.issn2676-7991
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22111/gdij.2014.1558
dc.identifier.urihttps://gdij.usb.ac.ir/article_1558.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/371634
dc.description.abstractشرایط توپوگرافی سطح زمین به شدت بر پدیده­های متوسط اقلیم مؤثرند. چاله­ها، کم و بیش کانون انباشته شدن هوای سرد در شب به شمار می­آیند و زمینه‌ی پیدایش واژگونی دمای هوا را فراهم می­سازند. نرمال دمای هوا در ایستگاه‌های همدید و کلیماتولوژی منطقه، چنین شرایطی را برای چاله‌ی گاوخونی نشان می­دهد. در این پژوهش، برای تعیین احتمال رخداد روزهای نشست هوای سرد در چاله‌ی گاوخونی در فصول مختلف سال از زنجیره‌ی مارکف استفاده شد. بنابراین، اختلاف کمینه دمای روزانه هوا در دو ایستگاه اقلیمی اصفهان و ورزنه، در دوره‌ی آماری (2005-1986)، به دست آمد و با توجه به علامت آن (مثبت یا منفی)، روزهای سال به دو دسته، روزهای عادی با کد (صفر) و روزهای انباشت هوای سرد در چاله با کد (1) تقسیم شدند. نتایج نشان داد که 5/71 درصد روزهای سال، با نشست هوای سرد در چاله‌ی گاوخونی همراه است. شمار روزهای انباشت هوای سرد به ترتیب در فصل پاییز 5/79، زمستان 8/73، بهار 9/71 و تابستان 1/61 درصد بود. در حالت‌های انتقال شرطی دما، احتمال وقوع حالت <em>P<sub>11</sub></em> بیشتر از سایر حالت‌ها  (<em>P<sub>10, </sub>P<sub>01, </sub>P<sub>00</sub></em>) است. رابطه رگرسیونی میان مقادیر مشاهده شده و برآورد شده دوره‌های n روزه نشست هوای سرد، نشان می‌دهد که میزان دقت و اطمینان مورد نظر برای همه‌ی فصول، بالاتر از 99 درصد بوده استfa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه جغرافیا و توسعهfa_IR
dc.relation.ispartofGeography And Development Iranian Journalen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22111/gdij.2014.1558
dc.subjectانباشت هوای سردfa_IR
dc.subjectزنجیره‌ی مارکفfa_IR
dc.subjectچاله‌ی گاوخونیfa_IR
dc.subjectاصفهانfa_IR
dc.subjectورزنهfa_IR
dc.titleاحتمال رخداد روزهای انباشت هوای سرد در چاله‌ی گاوخونی با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکفfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه سیستان و بلوچستانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue35
dc.citation.spage171
dc.citation.epage132


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد