نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorرحمتی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorامامقلی زاده, صمدfa_IR
dc.contributor.authorانصاری, حسینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:49:33Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:49:33Z
dc.date.available1399-07-09T09:49:33Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:49:33Z
dc.date.issued2018-02-20en_US
dc.date.issued1396-12-01fa_IR
dc.date.submitted2016-01-23en_US
dc.date.submitted1394-11-03fa_IR
dc.identifier.citationرحمتی, حسین, امامقلی زاده, صمد, انصاری, حسین. (1396). برآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل‌های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعی. نشریه جغرافیا و برنامه ریزی, 21(62), 117-137. doi: 3-2fa_IR
dc.identifier.issn2008-8087
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/3-2
dc.identifier.urihttps://geoplanning.tabrizu.ac.ir/article_7108.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/369420
dc.description.abstractبرآورد صحیح رواناب حوضه نقش بسیار مهمی در مدیریت آن دارد. تا به حال محققین زیادی از مدل‌های یکپارچه، توزیعی و هم‌چنین از روش‌های هوشمند مصنوعی به‌منظور برآورد رواناب حوضه استفاده نمودند. در تحقیق حاضر برای برآورد آبدهی حوضه بار اریه با مساحتی معادل با 112 کیلومتر مربع و متوسط بارش سالانه 72/306 میلی‌متر از دو مدل توزیعی WetSpa و مدل هوشمند شبکه عصبی مصنوعی ANN استفاده گردید. به‌منظور اجرای مدل WetSpa از دو دسته اطلاعات شامل نقشه‌های رستری و اطلاعات هواشناسی و برای مدل شبکه عصبی مصنوعی تنها از اطلاعات هواشناسی استفاده گردید. اجرای مدل‌های مذکور در دوره‌ی 5 ساله صورت پذیرفت. به‌منظور مقایسه نتایج مدل‌ها، از معیارهای ارزیابی ضریب همبستگی R<sup>2</sup>، مجذور میانگین خطای استاندارد RMSE و میانگین قدر مطلق خطا MAE استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد مدل WetSpa با R<sup>2</sup>و RMSE برابر با  m<sup>3</sup>/s920/0 وm<sup>3</sup>/s  346/0 و هم‌چنین مدل شبکه عصبی مصنوعی با   R<sup>2</sup>و RMSE برابر با m<sup>3</sup>/s 959/0 و m<sup>3</sup>/s 310/0 توانایی شبیه‌سازی جریان رودخانه بار اریه را دارند. هم‌چنین استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی موجب کاهش خطای برآورد رواناب حوضه به مقدار 6/11 درصد در مقایسه با مدل WetSpa شده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofنشریه جغرافیا و برنامه ریزیfa_IR
dc.relation.ispartofGeography and Planningen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/3-2
dc.subjectحوضه بار اریهfa_IR
dc.subjectروانابfa_IR
dc.subjectشبکه عصبی مصنوعیfa_IR
dc.subjectمدل‌سازیfa_IR
dc.subjectWetSpafa_IR
dc.subjectآب و هواشناسیfa_IR
dc.titleبرآورد رواناب حوضه بار اریه با استفاده از مدل‌های WetSpa و شبکه عصبی مصنوعیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری رشته‌ی مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آبfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار رشته‌ی سازه‌های آبی، عضو هیئت علمی گروه آب و خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرودfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.citation.volume21
dc.citation.issue62
dc.citation.spage117
dc.citation.epage137


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد