مرور دوره 34, شماره 34 بر اساس تاریخ انتشار

در حال نمایش موارد 1 - 14 از 14

 • اثر تمرین‌های ترکیبی در پیشگیری، کنترل و کاهش عوامل خطرزای قلبی - عروقی 

  مقرنسی, مهدی؛ گائینی, عباسعلی؛ غفرانی, محسن (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین‌های ترکیبی در پیشگیری، کنترل و کاهش عوامل خطرزای قلبی – عروقی دانشجویان پسر دانشگاه سیستان و بلوچستان بود, به این منظور 26 دانشجوی داوطلب 19 تا 22 ساله که در تمرین‌های ورزشی فوق برنامة دانشگاه ...

 • رابطه بین استفاده از تصاویر ورزشی در تبلیغات و رفتار مصرفی تماشاچیان مسابقات ورزشی 

  سجادی, نصراله؛ امیدی, علیرضا؛ زارع, قاسم (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  تحقیق حاضر به بررسی رابطه استفاده از تصاویر ورزشی در تبلیغات و رفتار مصرف کننده به انجام رسید. جامعه تحقیق مورد نظر، تماشاگران مسابقات ورزشی شهر تهران بودند. نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ای به دست آمد. به این ...

 • شناسایی موانع زیربنایی ایجاد سازمان‌های یادگیرنده در نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران 

  الهی, علیرضا؛ وصالی, مجید؛ اردکانی, زهرا پورآقایی (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  نظریة ‌سازمان‌های یادگیرنده، نظریة‌ جدید مدیریتی است که توسط «پیترسنج» ارائه شده است. وی معتقد است در دنیای کنونی که دنیایی پیچیده است و با تغییرات سریع، سازمان‌ها در صورتی‌ می‌توانند خود را با محیط وفق دهند که با همان ...

 • تأثیر نوع تمرین و استروژن بر CRP و برخی از عوامل خطرزای قلبی عروقی در زنان مسن 

  ثالثی, محسن؛ امینیان, توراندخت؛ گائینی, عباسعلی؛ کردی, محمدرضا (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف از این پژوهش، مطالعة اثر نوع تمرین و استروژن بر یکی از شاخص‌های التهابی پیشگویی‌کنندة بیماری قلبی عروقی (پروتئین واکنش‌دهندة C) و برخی دیگر از عوامل خطرزا (چربی‌ها و لیپوپروتئین‌های سرم) در زنان مسن بود. به همین منظور ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری سازمان‌های ورزشی شهر اصفهان 

  جهرمی, مسعود نادریان؛ حسینی, احسان امیر؛ حسینی, محمد سلطان (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  امروزه ارتقای سطح بهره‌وری در ورزش یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مدیران ورزشی محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین عوامل مهم و اساسی بهره‌وری در سازمان‌های ورزشی از دیدگاه مدیران است. به این منظور عوامل مؤثر در بهره‌وری ...

 • مقایسة نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی 

  میرزایی, بهمن؛ نیا, فرهاد رحمانی؛ بردار, فرشاد (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف از مطالعة حاضر،‌ مقایسة نیمرخ مهارت‌های روانی کشتی‌گیران تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان در دو رشتة آزاد و فرنگی بود. به این منظور 285 نفر از کشتی‌گیران تیم ملی (جوانان آزاد 70 = n، جوانان فرنگی 71 = n، بزرگسالان آزاد ...

 • اثر شیوه‌های مختلف تمرین ذهنی بر زمان واکنش زنجیره‌ای 

  حومینیان, داود؛ شیخ, محمود؛ باقرزاده, فضل اله؛ خسروی, نیکو؛ فاضل, جمال (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  پژوهش حاضر برای بررسی اثر شیوه‌های مختلف تمرین ذهنی بر زمان واکنش زنجیره‌ای دانشجویان انجام شد. به همین منظور 60 آزمودنی با دامنة سنی 19 تا 26 سال به صورت تصادفی به 5 گروه 12 نفری همگن شامل گروه‌های تمرین ذهنی، تمرین بدنی ...

 • بررسی تأثیر شیوة زندگی بر وضعیت قامت دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) 

  نظرعلی, پروانه؛ رضوی, آمنه؛ کشکر, سارا (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف این مقاله, توصیف شیوة زندگی و وضعیت قامت دانشجویان دانشگاه الزهرا و ارتباط آنها با یکدیگر بود. بدین منظور تمام دانشجویان (261 زن) دانشگاه الزهرا که در نیمسال دوم تحصیلی 83-1382 واحد تربیت بدنی (1) را می گذراندند, به ...

 • تأثیر بازی‌های بومی و محلی بر رشد مهارت‌های جابه‌جایی پسران 7 تا 9 ساله 

  اکبری, حکیمه؛ خلجی, حسن؛ زاده, محسن شفیع (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف این تحقیق، بررسی تأثیر بازی‌های بومی _ محلی به عنوان تجربه‌های حرکتی بر رشد مهارت‌های جابه‌جایی در پسران 7 تا 9 ساله بود. به این منظور 40 نفر به صورت تصادفی از بین نمونه‌های همگن شده با پرسشنامة ویژگی‌های فردی انتخاب ...

 • تأثیر تمرین‌های هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری‌های قلبی عروقی در مردان چاق 

  نیا, محمد رضا حامدی؛ حقیقی, امیر حسین؛ رواسی, علی اصغر (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین‌های هوازی بر شاخص‌های التهابی خطر بیماری قلبی عروقی در مردان چاق است. به همین منظور 24 نفر (16 مرد چاق و 8 مرد لاغر) با دامنة سنی 48 – 35 سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. مردان چاق به ...

 • تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر 

  قربانی, سعید؛ محمدزاده, حسن؛ ترتیبیان, بختیار (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف از تحقیق حاضر،‌بررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر است. به این منظور 50 نوجوان پسر با میانگین سنی 48/17 در دو گروه 25 نفری قرار گرفتند. نخست قبل از بازی متغیرهای مربوط به انگیختگی شامل فشار خون، ضربان ...

 • بررسی و مقایسة نظرهای معلمان و مسئولان تربیت بدنی پیرامون اثربخشی مسابقات علمی _ تخصصی 

  نژاد, مهر علی همتی؛ افشارنژاد, طاهر؛ میرزازاده, زهرا (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  مسابقات علمی _ تخصصی معلمان تربیت بدنی، یکی از روش‌های آموزشی و انگیزشی ضمن خدمت است که هرساله در سه مرحله برگزار می شود. این مسابقات شامل سه آزمون علمی، مهارتی و آمادگی جسمانی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی و مقایسة دیدگاه ...

 • مقایسة مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی 

  نژاد, رحیم رمضانی؛ نژاد, مهر علی همتی؛ ذبیحی, اسماعیل (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف از این تحقیق، مقایسة مشکلات مدیریت کلاس‌های تربیت بدنی (مشکلات مربوط به رفتار دانش‌آموزان و سایر عوامل آموزشی) در مدارس محروم و برخوردار از امکانات ورزشی است. این تحقیق از نوع توصیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای ...

 • تعیین آستانة بی‌هوازی از راه کنترل شاخص درصد SPO2 و تغییرات پارامترهای گازی در مردان فعال 

  قراخانلو, رضا؛ نیکویی, روح اله؛ نژاد, مرتضی بهرامی؛ خازنی, علی (دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران, 2008-02-20)
  هدف از پژوهش حاضر،‌ تعیین آستانة بی‌هوازی به وسیلة کنترل تغییرات شاخص درصد SPO2 (درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن) و مقایسة سه روش متداول در برآورد آستانه بی‌هوازی به وسیلة پارامترهای گازی بود. 15 مرد فعال، داوطلبانه در این ...