دوره 5, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • سیاست در اندیشه فارابی 

  چاوشی, سیدمحمدتقی؛ احسانی, سیدآصف (پژوهشگاه علوم وحیانی معارج, 2013-07-23)
  فارابی در طرح سیاسی خود، به دنبال اجرای همان طرح متافزیکی خویش در عرصۀ حیات بشری است. سیاست، جزء جدایی‌‌‌‌‌ناپذیر حیات انسان است و تنها طرح سیاسی‌‌‌‌‌ای که امکان خوشبختی و سعادت افراد بشری را در حیات دنیوی و اخروی فراهم ...

 • معنا‌‌‌‌‌شناسی بدیهیات از منظر سه فیلسوف مسلمان (ابن‌‌‌‌‌سینا، سهروردی، ملاصدرا) 

  شانظری, جعفر؛ زارع, فاطمه (پژوهشگاه علوم وحیانی معارج, 2013-07-23)
  تبیین جایگاه بدیهیات در نظام فکری فلاسفۀ اسلامی، یکی از اساسی‌‌‌‌‌ترین مسائل فلسفی است که با وجود اهمیت فراوان و نقش بی‌‌‌‌‌بدیلش در نظام معرفتی فیلسوفان، از جنبه‌‌‌‌‌های مختلف، بررسی نشده است؛ به گونه‌‌‌‌‌ای که ابهام‌‌‌‌‌های ...

 • نقد و بررسی دیدگاه فلاسفه درباره حسن و قبح عقلی 

  موسوی راد, سید حسین؛ موسوی راد, سیدجابر (پژوهشگاه علوم وحیانی معارج, 2013-07-23)
  در میان فلاسفه، مشهور است که اصل حسن و قبح عقلی، امری مشهور و از آرای محموده است و اعتباری جز بنای عقلا ندارد؛ و از این رو، در جدل قابل استفاده است. اما به نظر می‌‌‌‌‌رسد این اصل، یکی از یقینیات است و در برهان قابل استفاده ...

 • بررسی انتقادی تلاش‌‌‌‌‌های عقلی متکلمان و فیلسوفان اسلامی در مسأله حشر حیوانات 

  کرمانی, طوبی؛ ورزدار, کرامت (پژوهشگاه علوم وحیانی معارج, 2013-07-23)
  در این نوشتار، تلاش متکلمان و فیلسوفان اسلامی در باب حشر حیوانات، از دو جنبۀ امکان عقلی حشر و علت آن، بررسی شده است. پاسخ‌‌‌‌‌های متکلمان به سؤال اول، مختلف است. برخی با توجه به این‌‌‌‌‌که اساساً هیچ مجردی غیر از خداوند ...

 • وحدت وجود از دیدگاه علامه طباطبایی 

  نبویان, سیدمحمود؛ نبویان, سیدمحمدمهدی (پژوهشگاه علوم وحیانی معارج, 2013-07-23)
  مسألۀ وحدت وجود، از مسائل کلان هستی‌‌‌‌‌شناختی است که در فضای عرفانی پدید آمده و آرام آرام به فضای فلسفی،وارد شده است. قبول یا رد آن، تمام مسائل فلسفی را تحت‌‌‌‌‌الشعاع قرار می‌‌‌‌‌دهد؛ زیرا با قبول وحدت وجود، عالَم رنگ ...

 • بررسی مسأله اراده خداوند از منظر حکمت متعالیه و مکتب تفکیک 

  ریاحی, علی‌‌‌‌‌ارشد؛ نصر, زهره سادات (پژوهشگاه علوم وحیانی معارج, 2013-07-23)
  در اندیشۀ صدرالمتألهین، ارادۀ الاهی، علم او به نظام اصلح و از صفات ذات است. خداوند، علت تامۀ مخلوقات است و صدور فعل از او، ضروری می‌‌‌‌‌باشد. در مقابل دیدگاه صدرا، به باور اهل تفکیک، ارادۀ الاهی نه به معنای علم، بلکه به ...

 • نقش التفاتی و کشفی ایده انسان کاملِ ابن‌‌‌‌‌عربی در امامت شیعی، در آثار فیض کاشانی 

  شایان فر, شهناز (پژوهشگاه علوم وحیانی معارج, 2013-07-23)
  در سنت عرفانی ابن‌‌‌‌‌عربی، بعد از وحدت وجود، مؤلفۀ محوری‌‌‌‌‌ای با عنوان «انسان کامل» مطرح است. برخی شارحان نیز «انسان کامل» و «توحید» را دو مسألۀ اساسی عرفان نظری دانسته‌‌‌‌‌اند. ولایت، مقام خلیفةاللّهی، تصرّف در عالم و ...