نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآهنگرها, راضیهfa_IR
dc.contributor.authorدلخوش, بابکfa_IR
dc.contributor.authorشیرانی راد, امیر حسینfa_IR
dc.contributor.authorنورمحمدی, قربانfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:16:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:16:54Z
dc.date.available1399-07-09T09:16:54Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:16:54Z
dc.date.issued2016-08-22en_US
dc.date.issued1395-06-01fa_IR
dc.date.submitted2015-03-03en_US
dc.date.submitted1393-12-12fa_IR
dc.identifier.citationآهنگرها, راضیه, دلخوش, بابک, شیرانی راد, امیر حسین, نورمحمدی, قربان. (1395). تاثیر کم آبیاری و کاربرد روی بر میزان روغن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزا. مجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهی, 8(25), 19-30.fa_IR
dc.identifier.issn2008-5958
dc.identifier.urihttp://www.jpec.ir/article_579998.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/358500
dc.description.abstractچکیده به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا در شرایط کاربرد و عدم کاربرد عنصر روی آزمایشی به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه اسماعیل آباد شهرستان قزوین در سال 1390 اجرا شد. عامل آزمایشی شامل آبیاری، محلول پاشی و رقم بودند بطوریکه آبیاری و محلول پاشی به صورت فاکتوریل در کرت اصلی و رقم در کرت فرعی قرار گرفت. آبیاری در چهار سطح شامل آبیاری معمول (شاهد)، قطع آبیاری از مرحله ساقه دهی به بعد، قطع آبیاری از مرحله گل دهی به بعد و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد؛ محلول پاشی در دو سطح شامل عدم محلول پاشی با عنصر روی (شاهد) و محلول پاشی با عنصر روی (دو در هزار) و عامل رقم در سه سطح شامل ارقام OKAPI، ZARFAM و SLM046 بود. نتایج نشان داد با اعمال آبیاری معمول و محلول پاشی روی بیشترین وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، شاخص برداشت، میزان روغن دانه و عملکرد روغن دانه حاصل شد؛ رقم ZARFAM و SLM046 به ترتیب بیشترین عملکرد دانه (1/3030 و 1/2771 کیلوگرم در هکتار) و رقم ZARFAM بیشترین عملکرد روغن دانه (2/1324 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص دادند. بطور کلی محلول پاشی روی در افزایش عملکرد دانه و روغن دانه مؤثر بود. توصیه می‌شود به منظور بدست آوردن حداکثر عملکرد، در شرایط آبیاری معمول نیز محلول پاشی روی انجام شود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجانfa_IR
dc.relation.ispartofمجله علمی- پژوهشی اکوفیزیولوژی گیاهیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Plant Ecophysiologyen_US
dc.subjectکلزاfa_IR
dc.subjectتنش خشکی؛ رویfa_IR
dc.titleتاثیر کم آبیاری و کاربرد روی بر میزان روغن، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم کلزاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentموسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue25
dc.citation.spage19
dc.citation.epage30


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد