نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorافضلی, مهنازfa_IR
dc.contributor.authorدلاور, علیfa_IR
dc.contributor.authorافضلی, افشینfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T09:15:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T09:15:00Z
dc.date.available1399-07-09T09:15:00Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T09:15:00Z
dc.date.issued2014-09-23en_US
dc.date.issued1393-07-01fa_IR
dc.date.submitted2015-01-21en_US
dc.date.submitted1393-11-01fa_IR
dc.identifier.citationافضلی, مهناز, دلاور, علی, افضلی, افشین. (1393). فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی, 5(17), 23-43. doi: 10.22054/jem.2015.322fa_IR
dc.identifier.issn2252-004X
dc.identifier.issn2476-6240
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.322
dc.identifier.urihttp://jem.atu.ac.ir/article_322.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/357870
dc.description.abstractپژوهش حاضر، به منظور بررسی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه افت تحصیلی بین سال¬های 69-91 در دانشگاه¬های تهران انجام شد. هدف ترکیب کمی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر افت تحصیلی است. بدین منظور از فراتحلیل جهت تعیین، جمع آوری، ترکیب و خلاصه نمودن یافته های پژوهشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش-های انجام شده در ایران در حوزه افت تحصیلی می¬باشد و نمونه آماری شامل کلیه پایان¬نامه¬های انجام شده در این حوزه در دانشگاه¬های تهران (55 پایان نامه) می¬باشد. برای محاسبة ضرایب و شاخصها  از نرم¬افزار CMA-2 استفاده شد.. نتایج آزمون Q نشان داد که مطالعات اولیه همگن نیستند در بین مطالعات سوگیری انتشار وجود ندارد. آزمون اصلاح برازش دووال و توئیدی برای هر دو مدل ثابت و تصادفی انجام شد. اندازه اثر کلی برای همه مطالعات تحت دو مدل ثابت و تصادفی، از نظر آماری معنادار بدست آمد. میانگین اندازه‌های اثر0.312 بدست آمد وعامل آموزشی بیشترین اثر را بر روی افت تحصیلی نشان داد. به ترتیب متغیرهای عامل آموزشی، عامل اجتماعی- اقتصادی، عامل فردی، عامل خانوادگی و عامل جنسیت  بیشترین اثر را دارند. همچنین بین سال انجام تحقیق، روش‌های نمونه‌گیری، جنسیت، مقطع تحصیلی، سطح معناداری، عوامل مؤثر و روش تحقیق تفاوت معنادار وجود دارد.fa_IR
dc.format.extent797
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علامه طباطبائیfa_IR
dc.publisherAllameh Tabataba’i Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه اندازه گیری تربیتیfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly of Educational Measurementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22054/jem.2015.322
dc.subjectافت تحصیلیfa_IR
dc.subjectپیشرفت تحصیلیfa_IR
dc.subjectفراتحلیلfa_IR
dc.titleفراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد دانشگاه علامه طباطبائیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتراfa_IR
dc.citation.volume5
dc.citation.issue17
dc.citation.spage23
dc.citation.epage43


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد