دوره 5, شماره 17

 

ارسال های اخیر

 • بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ترجیح حروف الفبای نام (آی‌پی‌تی) برای سنجش عزت نفس نا آشکار 

  ملکی, بهرام؛ علی پور, احمد؛ زارع, حسین؛ شقاقی, فرهاد (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  زمینه: مطالعۀ عزت نفس یکی از فراوان‌ترین روش‌های مطالعۀ تفاوت‌های فردی در روانشناسی است. در سال‌های اخیر در نتیجۀ گسترش «مدل فرایند دوگانه[1]» که هم بر اهمیت فرایندهای خودکار وهم بر فرایندهای تأملی ...

 • بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی؛یک مطالعه ترکیبی 

  حیرت, عاطفه؛ فاتحی زاده, مریم السادات؛ احمدی, سید احمد؛ بهرامی, فاطمه؛ اعتمادی, عذرا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  از آنجا که یکی از نیازهای جامعه اسلامی تشریح سبک زندگی بر اساس اعتقادات اسلامی وترسیم چگونگی عملکرد افراد در حیطه های مختلف زندگی  می باشد؛لذا پژوهش حاضر با هدف ساخت واعتباریابی پرسشنامه سبک زندگی زوجین با رویکرد اسلامی(ILSQ) ...

 • بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی و ترجیحات سنجشی دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان 

  یوسفی افراشته, مجید؛ صیامی, لیلا؛ رضایی, احمد (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  در نظریه‌های یادگیری جدید سنجش کلاسی به عنوان عنصر مهم نه تنها در فرایند آموزش که در فرایندهای مطالعه و یادگیری نیز شناخته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه روش‌های سنجش کلاسی(تکوینی و تراکمی) و ترجیحات سنجشی(چند ...

 • بررسی رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی به شیوه فراتحلیل 

  طباطبایی جبلی, زهرا؛ دلاور, علی؛ برجعلی, احمد (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  زمینه: در چند دهه گذشته تحقیقات  بسیاری  رابطه متغیر های سازمانی و استرس شغلی را بررسی کرده اند. اما گاهی نتا یج آن ها نا هماهنگ  ومتناقض هستند. پژوهش فراتحلیی ، مجموعه ای از فنون نظام دار  برای حل تناقض در مورد یافته های ...

 • ساخت و اعتبار یابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران 

  بختیاری فایندری, منصوره؛ بذرافشان مقدم, مجتبی؛ بذرافشان, محمدرضا؛ کارشکی, حسین (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  یکی از ابعاد رهبری تحولی، نفوذ آرمانی می‌باشد که رهبر، مورد اعتماد و احترام پیروان قرار می‌گیرد و موجب القای غرور و افتخار در آنان می‌گردد. هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران مجتمع‌های آموزشی صالح‌آباد ...

 • ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کنترل عمل 

  فرخی, الهام؛ حسین چاری, مسعود (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  کنترل عمل یکی از فرایندهای خودتنظیمی است که به افرد اجازه می‌دهد مقاصدشان را شکل دهند، نگهداری کنند و آنها را اجرا کنند، و اهدافشان را به اعمال عینی تبدیل کنند. یک مکانیزم‌های روان‌شناختی ویژه‌ است که موجب می‌شود افراد به ...

 • ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی مقیاس صبر 

  خرمائی, فرهاد؛ فرمانی, اعظم؛ سلطانی, اسماعیل (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  زمینه: ساخت ابزاری پایا و روا در زمینة سنجش صبر ضروری است. هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت مقیاس صبر و بررسی ویژگی‌های روانسنجی آن در دانشجویان بود. روش: مقیاس صبر دارای 25 گویه است که این گویه‌ها با استناد به ...

 • فراتحلیلی بر پایان نامه های انجام شده در حوزه افت تحصیلی 

  افضلی, مهناز؛ دلاور, علی؛ افضلی, افشین (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2014-09-23)
  پژوهش حاضر، به منظور بررسی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه افت تحصیلی بین سال¬های 69-91 در دانشگاه¬های تهران انجام شد. هدف ترکیب کمی پایان¬نامه¬های انجام شده در حوزه عوامل موثر بر افت تحصیلی است. بدین منظور از فراتحلیل ...