دوره 10, شماره 37

 

ارسال های اخیر

 • تعیین تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریانات نقدی 

  عسکری کوپانی, احمد رضا؛ لاجوردی, سید علی (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  در این تحقیق تاثیر نگه داشت وجوه نقد و تامین مالی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان های نقدی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 101 ...

 • اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت سود 

  جلیلی, صابر؛ معصوم پور, یلدا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  مدیریت سود که یکی از اثرات تئوری نمایندگی می باشد می تواند زیان های زیادی را به سرمایه گذاران تحمیل نموده و منجر به تضعیف حقوق سهامداران گردد، به همین دلیل هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر حقوق سهامداران و مالکیت درونی بر مدیریت ...

 • بررسی لزوم توجه بیشتر به حسابداری قانونی 

  رحمانی, حلیمه؛ رجب دری, حسین؛ روستا میمندی, اعظم (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  حسابداری قانونی شاخه‌ای از حسابداری است که به توانایی‌های مورد نظر برای جلوگیری، کشف و شناسایی تقلب، ابزارها و راه‌های آن می‌پردازد. هدف این پژوهش، بررسی اهمیت حسابداری قانونی در وضعیت فعلی کشور، است. این مطالعه از نوع ...

 • طراحی و تبیین مدل بهینه ارزش‌گذاری سهام بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران 

  رضایی, عیسی (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  از الزامات توسعه و حصول جایگاه اول اقتصادی، رشد و تنوع سرمایه‌گذاری و مدیریت مالکیت است که هر دوی آن‌ها تشریح شده است و لازمه آن، انتقال سهم مالکیت از دولت به بخش خصوصی است. یکی از عمده‌ترین الزامات این واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری ...

 • بررسی تاثیر اجزای منابع بانک نمونه ایران بر نقدینگی آن 

  اسدی کمجانی, پریسا؛ طالب نیا, قدرت اله؛ برادران حسن زاده, رسول (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  مدیریت دارایی و بدهی بانک روشی برای برنامه ریزی هم زمان همه دارایی ها و بدهی های بانک به شمار می آید. بدین ترتیب که به دنبال ارائه ترکیب مناسبی از ترازنامه بانک با هدف برآورده ساختن الزامات مختلفی همچون اهداف مدیریت منابع ...

 • بررسی رابطه بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران 

  سرخانی مقدم, داریوش؛ پاکدل, عبداله (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین حق الزحمه غیرعادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 132 شرکت طی دوره مالی 1388 الی 1392 می‌باشد این ...

 • راهکارهای حسابرسی مالیاتی بر اساس مدل حسابرسی مبتنی بر ریسک حسابرسی 

  شیری حکم آبادی, علی؛ جمشیدی, حمید؛ میرسپاسی, نیلوفر (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  اهمیت مالیات به عنوان یک منبع عمده درآمد دولت بر کسی پوشیده نیست، بر این اساس حسابرسی مالیاتی، و توجه به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی فرآیند حسابرسی مالیاتی و نیز نقش و کفایت کنترلهای داخلی در این خصوص، بدلیل پیچیده شدن ...

 • بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود 

  رضایی, فرزین؛ صادق نژاد هزاوه, سامانه (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته‌های اطلاعاتی استفاده‌کنندگان برون سازمانی سرچشمه می‌گیرد. هدف اصلی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی و برای اتخاذ تصمیمات ...

 • سیاست تقسیم سود در شرکت‌های مشکوک به تقلب 

  خلیفه سلطانی, سید احمد؛ نایب محسنی, شیدا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  شرکت‌هایی که مدیریت سود انجام می‌دهند وجه نقد کافی برای تقسیم سود ندارند. اگرچه آن‌ها می‌توانند این پول را قرض بگیرند ولی این کار منجر به موشکافی ناخواسته در صورت‌های مالی آن‌ها خواهد شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت شرکت‌هایی ...

 • بررسی تجارب کشورها در زمینه مدیریت اموال و دارایی‌های دولت (عمومی) 

  ثقفی, علی؛ قربان پور, فریدون (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  یکی از روش های بهبود، ارتقاء و توسعه سیستم های مدیریتی، مطالعه و استفاده از تجارب سیستم های موفق می باشد. می توان از روشهای مفید در این حوزه نیز الگوبرداری کرد. گام اول در فرایند الگوبرداری سیستمهای مدیریتی، مطالعه و شناخت ...

 • بررسی تأثیرارتباطات دولتی بر ارزش شرکت 

  زلقی, حسن؛ بیات, مرتضی؛ میرحسینی, ایرج؛ لاله ماژین, مریم (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicence Holder Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief Ali Saghafi(PhD) Director & General Secretary Naser Partovi Editorial Assistant Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-03-21)
  پژوهش حاضرارتباط وابستگی دولتی با ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش، داده‌های 73 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384 الی 1392 جمع‌آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون ...