مرور دوره 7, شماره 28 بر اساس عنوان

 • اثر تعدیلی اندازه موسسه حسابرسی بر رابطه هزینه‌های نمایندگی و روابط سیاسی 

  شاه صاحبی, سید مصطفی؛ دارابی, رویا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-12-22)
  اهمیت درک نقش شرکت‌های دارای روابط سیاسی در اقتصادهای کشورهای درحال توسعه، ناشی از رشد آن‌ها و اهمیت متعاقب در دهه اخیر است. علی‌رغم مزایای متعددی که برای روابط سیاسی مطرح شد، ممکن است که مسائل نمایندگی و راهبری، شرکت‌های ...

 • بررسی رابطه بین عمق بازار و اختلاف بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران 

  ملکیان, اسفندیار؛ فرزاد, سروه (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-12-22)
  این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام و عمق بازار در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌شده است. در راستای این هدف، تعداد 48 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات موردنیاز برای دوره پنج‌ساله موردتحقیق ...

 • جایگاه عامل زمان در سلسله‌مراتب عوامل موثر بر اهرم 

  رامشه, منیژه (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-12-22)
  در اکثر مطالعات ساختار سرمایه بر ویژگیهای مشخص شرکت بعنوان عوامل اصلی تعیین‌کننده اهرم تمرکز شده و تغییرپذیری اهرم در طول زمان نادیده گرفته شده است. پژوهش حاضر نقش عوامل زمان، شرکت و صنعت در توضیح تغییرپذیری اهرم را با ...

 • حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و پیامدهای آن 

  حسینی, سیدعلی؛ شفیغ زاده, بهاره (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-12-22)
  در شرکت‌های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. از آنجاییکه معمولاً در اغلب موارد مدیران شرکت‌ها توسط سهامداران عمده تعیین می‌شوند، موضوعی که بیشتر از سایر موارد ...

 • رابطه بین راهبرد کسب و کار، سیستم‌های کنترل مدیریتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  طالبی نجف آبادی, عبدالحسین (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-12-22)
  در آستانه قرن بیست و یکم، اقتصاد ایران به اقتصادی پیچیده و تا حدودی تاثیرگذار بر اقتصاد خاورمیانه و جهان تبدیل گردیده‌است.در این فرآیند، نقش تغییرات در شرکت‌های ایرانی و به کار بردن راهبرد‌های نوین در این شرکت‌ها به منظور ...

 • نقش بازی‌ها در آموزش حسابداری 

  مشایخ, شهناز؛ حاجی مرادخانی, حدیثه؛ خدابنده لو, روح اله (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-12-22)
  در این مقاله به تشریح اهمیت و مکانیزم عمل استفاده از بازی‌ها به عنوان ابزاری کمک آموزشی و روش تدریسی فعال و اثربخش پرداخته و مبانی نظری پشتوانه یادگیری به وسیله بازی ارایه شد. همچنین حیطه‌های مختلف یادگیری (شناختی، عاطفی ...

 • پاردایم‌های فکری حسابداری 

  سپاسی, سحر؛ بیات, مرتضی؛ میر اشرفی, زهرا (انجمن حسابداری ایران مدیر مسئول و سردبیر: دکتر علی ثقفی مدیریت مجله و دبیرکل انجمن: ناصر پرتوی همکار اجرایی: مریم اصغرزاده بدرLicense Holder: Iranian Accounting Association Director & Editor-in-chief: Ali Saghafi(Ph.D) Director & Secretary General: Naser Partovi Editorial Assistant: Maryam Asgharzadeh Badr, 2018-12-22)
  جریان اصلی تحقیقات حسابداری از پارادایم اثبات گرایی پیروی می‌کند. بسیاری از مجلات حسابداری در حال حاضر اقدام به انتشار پژوهش‌هایی می‌کنند که از رویکرد اثباتی استفاده کرده باشند و از سویی دیگر نیز برخی از محققان دیگر نیز ...