السنة 1, العدد 1

 

ارسال های اخیر

 • مقایسه حکمت در شاهنامه و متون عربی قرن سوم تا پنج 

  سبزیان پور, وحید (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-03-21)
  خرد و خردگرایی ازمشخصه های مهم شاهنامه است، این کتاب ارجمند با خرد و اندیشه شروع می شود، این براعت استهلال در ابتدای این کتاب گویای توجه فردوسی به خرد و اندیشه است. عنصر خرد چون قلبی تپنده خون را در پیکر ...

 • غنای زبان عربی و مفهوم انقطاع 

  شکیب, محمود؛ گنج علی, عباس (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-03-21)
  با نگاهی در واژگان زبان عربی در می یابیم که گروهی از واژگان توانسته اند پهنه بسیار وسیعی را از آن خود کرده و دامنه گسترده تری بیابند در حالی که دسته ای دیگر از چنین بالندگی و بسطی برخوردار نشده اند. بنابراین بدون شک ...

 • سیر تحول شعر صوفی از آغاز تا ابن الفارض، شاعر حب الهی 

  خورسندی, محمود؛ مسبوق, مهدی (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-03-21)
  منظور از شعر صوفی اشعاری است که در طریقه متصوفه به تغزل و وصف شراب و جام باده ای می پردازد که ساقی بر آنان می گرداند. این شعرا در اشعار خود اصطلاحات و رموز خاص خود را داشتند. لذا می توان گفت منظومات صوفی ...

 • نگاهی به مراحل و ویژگی های نقد ادبی سید قطب 

  پروینی, خلیل؛ چراغی وش, حسین (انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی, 2047-03-21)
  سید قطب یکی از پیشگامان عرصه ادبی معاصر عربی می باشد که درصف نخستین نسل ناقدانی قرار می گیرد که بعد از نسل پیشگامان (جیل الرواد) ادبیات نوین عربی پای در عرصه نقد ادبی و ادبیات نهادند، وی دارای سه مرحله نقدی ...