نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمراد اصغرلو, نوروزfa_IR
dc.contributor.authorمینایی, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorعلیمردانی, رضاfa_IR
dc.contributor.authorبرقعی, علی محمدfa_IR
dc.contributor.authorدرویش, فرخfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T08:18:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T08:18:49Z
dc.date.available1399-07-09T08:18:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T08:18:49Z
dc.date.issued2011-02-20en_US
dc.date.issued1389-12-01fa_IR
dc.identifier.citationمراد اصغرلو, نوروز, مینایی, سعید, علیمردانی, رضا, برقعی, علی محمد, درویش, فرخ. (1389). ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور مسی فرگوسن مدل 399. مهندسی بیوسیستم ایران, 41(2), 97-200.fa_IR
dc.identifier.issn2008-4803
dc.identifier.issn2423-7841
dc.identifier.urihttps://ijbse.ut.ac.ir/article_22232.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/339072
dc.description.abstractدر این پژوهش عملکرد دو سامانه کنترل کشش مکانیکی و الکترونیکی خودکار در تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 در شرایط مزرعه‌ای ارزیابی و مقایسه شد. تاثیر دو نوع سامانه کنترل (سامانه کنترل مکانیکی موجود بر روی تراکتور و سامانه کنترل الکترونیکی) در چهار سرعت پیشروی و سه مقدار کشش تنظیمی بر درصد لغزش، مصرف سوخت، نیروی فشاری در ساق وسط و عمق کار در حین شخم با گاوآهن برگردان دار سوار سه خیش با به کارگیری آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شرکت تراکتور سازی تبریز با خاک شنی لومی بررسی گردید. نتایج آزمون مزرعه ای نشان داد که میانگین درصد لغزش و مصرف سوخت در حالت کنترل الکترونیکی در مقایسه با حالت مکانیکی کاهش معنی دار داشت. نیروی فشاری در ساق وسط و عمق کار در سامانه الکترونیکی نسبت به سامانه مکانیکی کاهش یافت و این امر به کاهش درصد لغزش و مصرف سوخت منجر شد. به طور کلی با افزایش سرعت پیشروی و کاهش مقدار کشش تنظیمی، مصرف سوخت کاهش یافت. درصد لغزش چرخ‌های محرک برای سامانه الکترونیکی در تمامی تیمارها زیر20 درصد بود در حالی که با سامانه مکانیکی، درصد لغزش به 39 درصد نیز رسید.fa_IR
dc.format.extent598
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofمهندسی بیوسیستم ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Biosystems Engineeringen_US
dc.subjectتراکتورfa_IR
dc.subjectحسگرfa_IR
dc.subjectدرصد لغزشfa_IR
dc.subjectکنترل الکترونیکی کششfa_IR
dc.subjectمصرف سوختfa_IR
dc.titleارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور مسی فرگوسن مدل 399fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدکتر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، دانشگاه تربیت مدرسfa_IR
dc.contributor.department، دانشیار، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.citation.volume41
dc.citation.issue2
dc.citation.spage97
dc.citation.epage200


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد