نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنیک‌نژاد, مریمfa_IR
dc.contributor.authorفلاح, اصغرfa_IR
dc.contributor.authorمحمدی لیمایی, سلیمانfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:56:32Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:56:32Z
dc.date.available1399-07-09T07:56:32Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:56:32Z
dc.date.issued2018-06-22en_US
dc.date.issued1397-04-01fa_IR
dc.date.submitted2018-03-19en_US
dc.date.submitted1396-12-28fa_IR
dc.identifier.citationنیک‌نژاد, مریم, فلاح, اصغر, محمدی لیمایی, سلیمان. (1397). توسعه پایدار جنگل‌کاری با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی. تحقیقات جنگل و صنوبر ایران, 26(2), 252-263. doi: 10.22092/ijfpr.2018.116753fa_IR
dc.identifier.issn1735-0883
dc.identifier.issn2383-1146
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijfpr.2018.116753
dc.identifier.urihttps://ijfpr.areeo.ac.ir/article_116753.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/331952
dc.description.abstractهدف از این پژوهش، ارزیابی جنگل‌کاری بر اساس اصول توسعه ­پایدار در حوضه آبخیز دارابکلا استان مازندران بود. برای این منظور از مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای درنظر گرفتن اهداف چندگانه به‌طور هم‌زمان و همچنین از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی برای وزن‌دهی به معیارها و شاخص‌­های مؤثر بر جنگل‌کاری با استفاده ازنظر کارشناسان استفاده شد. معیارها و شاخص­‌های مورد نظر با توجه به منابع و بر اساس اصول توسعه پایدار تعیین شدند که عبارت بودند از معیارهای اقتصادی، محیط زیستی، تولیدی، حفاظت از تنوع زیستی، سلامت جنگل و وسعت جنگل که شامل شاخص‌­های مختلف (ارزش خالص فعلی، موجودی کربن، رویش متوسط سالانه، زی‌توده تنه و رویه زمینی، تنوع قطری، پایداری توده و ارزیابی توان اکولوژیک) بودند. همچنین، گونه‌های پلت، شیردار، ون، گردو، بلندمازو، توسکای ییلاقی و کاج بروسیا که در منطقه مورد ­مطالعه، جنگل‌کاری شده بودند، برای این پژوهش انتخاب شدند. نتایج حل مدل آرمانی بر اساس معیارهای چندگانه نشان داد که سطح جنگل‌کاری پلت که بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه، 590/197 هکتار پیشنهاد شده بود، به صفر کاهش یافت. مساحت جنگل‌کاری ون با 120/1719 هکتار افزایش از 547/0468 به 667/2187، شیردار با 470/0245 هکتار افزایش از 535/9685 به 1005/993 و بلندمازو با 89/7241 هکتار کاهش از 416/3037 به 326/5796 رسید. سطح جنگل‌کاری گردو، توسکای ییلاقی و کاج بروسیا بدون هیچ ‌تغییری به‌ترتیب با 535/9652، 357/8197 و 197/4391 هکتار پذیرفته شدند. درمجموع، سطحی معادل 3091/0153 هکتار در منطقه مورد مطالعه برای جنگل‌کاری با توجه به مدل برنامه‌­ریزی آرمانی مورد نیاز بود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelands of Iranen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات جنگل و صنوبر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Forest and Poplar Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijfpr.2018.116753
dc.subjectاهداف چندگانهfa_IR
dc.subjectتوان اکولوژیکfa_IR
dc.subjectحوضه آبخیز دارابکلاfa_IR
dc.subjectشاخصfa_IR
dc.subjectمعیارfa_IR
dc.titleتوسعه پایدار جنگل‌کاری با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و تحلیل سلسله‌مراتبی فازیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeعلمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری جنگل‌داری، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، ایرانfa_IR
dc.citation.volume26
dc.citation.issue2
dc.citation.spage252
dc.citation.epage263


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد