نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاسدی کرم, فرشتهfa_IR
dc.contributor.authorمیرزایی ندوشن, حسینfa_IR
dc.contributor.authorامام, میتراfa_IR
dc.contributor.authorبخشی خانیکی, غلامرضاfa_IR
dc.contributor.authorکنشلو, هاشمfa_IR
dc.contributor.authorآچاک, محمدیوسفfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:42:53Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:42:53Z
dc.date.available1399-07-09T07:42:53Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:42:53Z
dc.date.issued2010-07-23en_US
dc.date.issued1389-05-01fa_IR
dc.date.submitted2009-06-23en_US
dc.date.submitted1388-04-02fa_IR
dc.identifier.citationاسدی کرم, فرشته, میرزایی ندوشن, حسین, امام, میترا, بخشی خانیکی, غلامرضا, کنشلو, هاشم, آچاک, محمدیوسف. (1389). بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 26(2), 168-184. doi: 10.22092/ijmapr.2010.6842fa_IR
dc.identifier.issn1735-0905
dc.identifier.issn2383-1243
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2010.6842
dc.identifier.urihttps://ijmapr.areeo.ac.ir/article_6842.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/327365
dc.description.abstractعلاوه بر اثرهای محیطی، واکنش گیاهان به جوانه‌زنی بذر در بسترهای مختلف کاشت می‌تواند منشأ ژنتیکی داشته و توارث آن کمّی یا کیفی باشد. ازجمله اهداف این تحقیق، بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌هایی از گونه در حال انقراض گز روغنی (<em>Moringa</em> <em>peregrina</em> (Forssk.) Fiori) در قابلیت رویش بذر نارس در محـیط‌های مختلف کشت بود. به این منظور جنین و بذر نارس تعداد زیادی از ژنوتیپ‌های گز روغنی از شش رویشگاه واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان جمع‌آوری شده و بر روی دو محیط کشت پایه WPM و MS با 7 ترکیب مختلف کشت شدند. تعدادی از صفات مورفولوژیک، در دو فاصله زمانی متوالی از گیاهان در حال رشد مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمعیت‌های مورد مطالعه از نظر ابعاد اولیه بذرهای نارس با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نشان دادند. در یادداشت‌برداری اول بین جمعیت‌ها از نظر دو صفت تعداد ریشه فرعی و طول گیاهچه اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. بین محیط‌های کشت نیز اختلاف معنی‌داری در رابطه با صفات طول ساقه، طول گیاهچه و همچنین تعداد ریشه و برگ مشاهده شد و با توجه به اثرهای متقابلی که بین محیط‌های کشت و جمعیت‌ها وجود داشت، مشخص گردید که محیط کشت اول (WPM) از لحاظ اکثریت صفات ازجمله طول گیاهچه، بهترین محیط برای رشد بذرهای نارسی است که به مرحله رسیدگی نزدیکتر می‌باشند (بنت و چانف). در حالی که بذرهای مناطق کلچات و کنشکی که نسبت به بذرهای سایر مناطق نارس‌تر بودند، به محیط‌های کشتی که دارای کلسیم بالاتری بودند (تیمارهای 3، 4 و5) واکنش بهتری نشان دادند. در یادداشت‌برداری دوم نیز در بین جمعیت‌‌ها، صفات طول و تعداد ریشه و همچنین طول گیاهچه اختلاف معنی‌داری نشان دادند. بنابراین اثر متقابل محیط کشت و رویشگاه تنها در مورد صفت تعداد برگ معنی‌دار گردید و این نشان داد که واکنش جمعیت‌های مختلف مورد مطالعه در رابطه با محیط‌های مختلف کشت، یکسان نبوده است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelandsen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2010.6842
dc.subjectگز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori)fa_IR
dc.subjectبذر نارسfa_IR
dc.subjectمحیط کشتfa_IR
dc.subjectجمعیتfa_IR
dc.subjectطرح آشیانه‌ایfa_IR
dc.titleبررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارسfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد کرجfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.contributor.departmentمربی، گروه تحقیقات زیست فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، ‌دانشگاه پیام نور، تهرانfa_IR
dc.contributor.departmentمربی، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)fa_IR
dc.citation.volume26
dc.citation.issue2
dc.citation.spage168
dc.citation.epage184


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد