نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمجتبوی, کیارشfa_IR
dc.contributor.authorدرزی, محمدتقیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:40:38Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:40:38Z
dc.date.available1399-07-09T07:40:38Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:40:38Z
dc.date.issued2018-02-20en_US
dc.date.issued1396-12-01fa_IR
dc.date.submitted2017-08-24en_US
dc.date.submitted1396-06-02fa_IR
dc.identifier.citationمجتبوی, کیارش, درزی, محمدتقی. (1396). اثر کاربرد ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل، اجزاء عملکرد و کیفیت اسانس گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.). تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 33(6), 1034-1046. doi: 10.22092/ijmapr.2018.115212.2119fa_IR
dc.identifier.issn1735-0905
dc.identifier.issn2383-1243
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2018.115212.2119
dc.identifier.urihttps://ijmapr.areeo.ac.ir/article_115651.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/326670
dc.description.abstractبه‌منظور بررسی اثر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد گل، اجزاء عملکرد و کیفیت اسانس گیاه دارویی همیشه‌بهار (<em>Calendula officinalis</em> L.)، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در سوهانک تهران در سال 1393 انجام شد. تیمارها شامل 6 تن ورمی‌کمپوست در هکتار، 12 تن ورمی‌کمپوست در هکتار، 18 تن ورمی‌کمپوست در هکتار، 6 تن ورمی‌کمپوست در هکتار همراه با نیتروکسین، 12 تن ورمی‌کمپوست در هکتار همراه با نیتروکسین، 18 تن ورمی‌کمپوست در هکتار همراه با نیتروکسین بودند. نتایج نشان داد که تیمارها تأثیر معنی‌داری بر صفات مورد مطالعه، بجز میزان اسانس داشتند، به‌طوری که بیشترین تعداد گل در بوته (6.5)، وزن خشک گل (3.0 گرم بر بوته)، عملکرد خشک گل (180.2 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد اسانس (90.33 گرم در هکتار) و درصد آلفا-کادینول در اسانس (24.27%) در تیمار کاربرد 6 تن ورمی‌کمپوست و بیشترین درصد گاما-کادینن (5.40%) و مورولن (2.66%) در اسانس در تیمار مصرف تلفیقی 6 تن ورمی‌کمپوست در هکتار و نیتروکسین حاصل گردید. همچنین بیشترین وزن خشک بوته (13.0 گرم بر بوته) و درصد ویریدی فلورن (9.81%) در اسانس در تیمار مصرف 12 تن ورمی‌کمپوست در هکتار و بیشترین درصد کادینن (16.06%) در اسانس در تیمار مصرف 18 تن ورمی‌کمپوست در هکتار بدست آمد. در مجموع، بیشترین عملکرد گل و اسانس و درصد آلفا-کادینول در اسانس با مصرف 6 تن ورمی‌کمپوست حاصل شد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.publisherResearch Institute of Forests and Rangelandsen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijmapr.2018.115212.2119
dc.subjectهمیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)fa_IR
dc.subjectکود آلیfa_IR
dc.subjectکود زیستیfa_IR
dc.subjectعملکرد اسانسfa_IR
dc.subjectدرصد آلفا-کادینولfa_IR
dc.titleاثر کاربرد ورمی‌کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد گل، اجزاء عملکرد و کیفیت اسانس گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، گروه زراعت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایرانfa_IR
dc.citation.volume33
dc.citation.issue6
dc.citation.spage1034
dc.citation.epage1046


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد