نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorفرشچیان, دکتر نازنینfa_IR
dc.contributor.authorغریب صالحی, دکتر محمدfa_IR
dc.contributor.authorرشیدی, دکتر نسیمfa_IR
dc.contributor.authorبهرامی کمانگر, پریساfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T07:26:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T07:26:07Z
dc.date.available1399-07-09T07:26:07Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T07:26:07Z
dc.date.issued2019-03-21en_US
dc.date.issued1398-01-01fa_IR
dc.date.submitted2019-03-03en_US
dc.date.submitted1397-12-12fa_IR
dc.identifier.citationفرشچیان, دکتر نازنین, غریب صالحی, دکتر محمد, رشیدی, دکتر نسیم, بهرامی کمانگر, پریسا. (1398). تطابق اندازه‌های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران, 22(1), 1-8. doi: 10.22038/ijogi.2019.12834fa_IR
dc.identifier.issn1680-2993
dc.identifier.issn2008-2363
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22038/ijogi.2019.12834
dc.identifier.urihttp://ijogi.mums.ac.ir/article_12834.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/321832
dc.description.abstractمقدمه: در انسان، رشد مخچه ممکن است کمترین تأثیر را از تأخیر رشد داخل رحمی (IUGR) بپذیرد، بنابراین اندازه‌گیری دیامتر عرضی مخچه می‌تواند به‌عنوان معیار اندازه‌گیری مناسب جهت تعیین سن حاملگی جنین مبتلا به IUGR استفاده شود. مطالعه حاضر با هدف نقش اندازه‌گیری TCD در تعیین سن جنین‌های با تأخیر رشد داخل رحمی انجام شد.<br /> روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1395 بر روی 35 زن باردار دارای شکم کوچک و با احتمال جنین مبتلا به IUGR مراجعه کننده به بخش سونوگرافی بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام شد. ابتدا سن حاملگی آنها بر اساس آخرین قاعدگی (LMP) مشخص و سپس بیمار سونوگرافی شده و سن حاملگی نیز بر اساس اندازه‌گیری قطر عرضی مخچه (TCD) و سایر پارامترهای روتین سونوگرافی مشخص و در پایان نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 22) و آزمون‌های تی زوجی، ویلکاکسون، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.<br /> یافته‌ها: بین سن حاملگی برآورده شده توسط پارامتر TCD با سن حاملگی بر اساس LMP تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p)، اما سن حاملگی برآورد شده توسط پارامترهای قطر عرضی دو آهیانه (BPD) و طول استخوان ران (FL) به‌طور معناداری کمتر از سن حاملگی بر اساس LMP بود (05/0>p). همچنین، سن حاملگی برآورد شده توسط پارامتر TCD به‌طور معناداری بیشتر از سن حاملگی بر اساس پارامترهای BPD و FL بود (05/0>p).<br /> نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از پارامتر دیامتر عرضی مخچه (TCD) در برآورد سن دقیق جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمی می‌تواند مطمئن و قابل استناد باشد.fa_IR
dc.format.extent374
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherMashhad University of Medical Sciencesfa_IR
dc.publisherMashhad University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofمجله زنان، مامایی و نازایی ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofThe Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertilityen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22038/ijogi.2019.12834
dc.subjectتأخیر رشد داخل رحمیfa_IR
dc.subjectدیامتر عرضی مخچهfa_IR
dc.subjectسن حاملگیfa_IR
dc.subjectسونوگرافیfa_IR
dc.titleتطابق اندازه‌های دیامتر عرضی مخچه، طول استخوان ران و قطر بین دو آهیانه در تعیین سونوگرافیک سن حاملگی جنین‌های مبتلا به تأخیر رشد داخل رحمیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeاصیل پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentدستیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.fa_IR
dc.contributor.departmentپژوهشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایرانfa_IR
dc.citation.volume22
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage8
nlai.contributor.orcid0000-0002-7407-9976


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد