نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorافتخاری, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorارزانی, حسینfa_IR
dc.contributor.authorزندی اصفهان, احسانfa_IR
dc.contributor.authorعلیزاده, اسماعیلfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:50:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:50:08Z
dc.date.available1399-07-09T06:50:08Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:50:08Z
dc.date.issued2016-08-22en_US
dc.date.issued1395-06-01fa_IR
dc.date.submitted2016-10-09en_US
dc.date.submitted1395-07-18fa_IR
dc.identifier.citationافتخاری, علیرضا, ارزانی, حسین, زندی اصفهان, احسان, علیزاده, اسماعیل. (1395). مقایسه وضعیت مراتع دارای طرح با مراتع فاقد طرح (مطالعه موردی: منطقه زرندیه، استان مرکزی). تحقیقات مرتع و بیابان ایران, 23(2), 218-209. doi: 10.22092/ijrdr.2016.107024fa_IR
dc.identifier.issn1735-0875
dc.identifier.issn2383-1138
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2016.107024
dc.identifier.urihttps://ijrdr.areeo.ac.ir/article_107024.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/310293
dc.description.abstractبا توجه به وسعت و اهمیت مراتع کشور و نقش آن در حفظ آب و خاک، تولید علوفه و سایر خدمات زیست‌محیطی و وجود شواهد دال بر تخریب این منبع خدادادی، لازم است اقداماتی در جهت جلوگیری از تخریب و همچنین بهبود وضعیت آن انجام شود. یکی از مهمترین این اقدامات تهیه و اجرای طرح‌های مرتع‌داری می‌باشد. از این‌رو به‌دست آوردن اطلاعاتی مبنی بر اینکه طرح‌های اجرا شده تا چه حد در جلوگیری از تخریب و بهبود وضعیت مراتع نقش داشته‌اند، ضروری بنظر می‌رسد. در این تحقیق، مراتع قشلاقی دارای طرح و فاقد طرح در منطقه زرندیه مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، 16 مرتع دارای طرح و 14 مرتع فاقد طرح برای مقایسه بنحوی انتخاب شدند که تمام حالت‌های مدیریتی (انفرادی، مشاعی با سطوح متفاوت مرتع) در مراتع دارای طرح و فاقد طرح لحاظ شده و از نظر شرایط اقلیمی نیز تا حد امکان مشابه باشند. از این‌رو، همه مراتع از منطقه مامونیه زرندیه که دارای آب و هوای گرم و خشک است، انتخاب شدند. پس از محاسبه، تعداد 60 پلات در اندازه 2 مترمربع در نظر گرفته شد. در هر تیپ گیاهی، منطقه‌‌ای به‌عنوان منطقه معرّف شناسایی شد و فاکتورهای پوشش تاجی، تولید، تراکم، لاشبرگ، غنای گونه‌ای، وضعیت و گرایش در زمان آمادگی مرتع مورد اندازه‌گیری و ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌های بدست‌آمده با استفاده از آزمونt  انجام شد. براساس نتایج بدست‌آمده اختلاف معنی‌داری بین مراتع دارای طرح و بدون طرح در بیشتر فاکتورهای مورد ارزیابی مشاهده شد. نتیجه کلّی این تحقیق نشان داد که مراتع دارای طرح نسبت به مراتع بدون طرح از وضعیت بهتری برخوردار بودند.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات مرتع و بیابان ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijrdr.2016.107024
dc.subjectطرح مرتع‌داریfa_IR
dc.subjectوضعیت مرتعfa_IR
dc.subjectگرایش مرتعfa_IR
dc.subjectزرندیهfa_IR
dc.subjectاستان مرکزیfa_IR
dc.titleمقایسه وضعیت مراتع دارای طرح با مراتع فاقد طرح (مطالعه موردی: منطقه زرندیه، استان مرکزی)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانش‌آموخته دکترای مرتع‌داری، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانfa_IR
dc.citation.volume23
dc.citation.issue2
dc.citation.spage218
dc.citation.epage209


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد