دوره 10, شماره 36

 

ارسال های اخیر

 • مفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه 

  یزدانیان, علیرضا؛ یزدانیان, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2014-08-23)
  طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات ...

 • حجیّت شهادت زنان در قتل عمد از منظر فقه امامیّه 

  ایزدی فرد, علی اکبر؛ حسنخانی, احمد رضا؛ کاویار, حسین (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2014-08-23)
  یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته، بحث شهادت زنان است به گونه‌ای که نزد مشهور فقیهان در حق‌الله(به جز بحث زنا)، اصولاً شهادت زن، به تنهایی، اعتبار شرعی ندارد و مثبتحدّ نمی‌باشد. ...

 • دلیل عقل در سیره استنباطی محقق حلی 

  مطلبی, محمدموسی؛ جمشیدی, حسن (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2014-08-23)
  با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می‌کند. بررسی سیره فقهی محقق حلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این ...

 • اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه 

  محمدزاده, محمدرضا؛ ستایش مهر, شکوفه (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2014-08-23)
  یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان‌کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می‌کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار ...

 • بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی 

  ابهری, حمید؛ رحیمی, ساناز (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2014-08-23)
  ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود ...

 • رابطه اذن و مسؤولیت مدنی 

  مهدوی, محمدهادی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2014-08-23)
  مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان‌آور و موجب مسؤولیت مدنی می‌گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می‌باشد؟ از ظاهر عبارات برخی ...

 • نقد نظریه ممنوعیت قضاوت زنان از منظر فلسفه فقه 

  پوراسماعیلی, علیرضا؛ صادقی, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابلIslamic Azad University/Babol Branch, 2014-08-23)
  شایستگی زنان برای قضاوت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته و صاحب نظران حوزه‌های فقه، حقوق، علوم قرآنی و حدیث و ... تلاش کرده‌اند تا شایستگی زنان را برای تصدی منصب قضاوت مدلل و مستند ساخته، ...