نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorحسینی, ابوالحسنfa_IR
dc.contributor.authorطبیبی, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorحسینی, سید علیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:34:51Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:34:51Z
dc.date.available1399-07-09T06:34:51Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:34:51Z
dc.date.issued2016-09-22en_US
dc.date.issued1395-07-01fa_IR
dc.date.submitted2017-03-21en_US
dc.date.submitted1396-01-01fa_IR
dc.identifier.citationحسینی, ابوالحسن, طبیبی, محمدرضا, حسینی, سید علی. (1395). بررسی تأثیر همراستایی استراتژیهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی در شرکتهای صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهران. تحقیقات علوم چوب وکاغذ ایران, 31(3), 522-540. doi: 10.22092/ijwpr.2021.106286fa_IR
dc.identifier.issn1735-0913
dc.identifier.issn2383-112X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijwpr.2021.106286
dc.identifier.urihttps://ijwpr.areeo.ac.ir/article_106286.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/305225
dc.description.abstractدر این تحقیق به بررسی اثر«0همراستایی استراتژیهای بازاریابی» بر«عملکرد زنجیره تأمین» و«عملکرد سازمانی» در شرکت‌های مبلمان اداری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط در زمینه تولید و فروش مبلمان اداری، مستقر در شهرک های صنعتی چهاردانگه، خاوران و پرند در استان تهران است که در نهایت 206 نمونه جمع آوری شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه‌ی گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخ‏گویی به سؤالات تحقیق، از «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد. <br />بر اساس نتایج پژوهش، در سطح اطمینان 95% مشخص گردید که تأثیر «همراستایی استراتژی های بازاریابی» بر «عملکرد زنجیره تأمین» در شرکت های مبلمان اداری مورد بررسی 7.45، تأثیر«عملکرد زنجیره تأمین» بر«عملکرد سازمانی» در شرکت-های مبلمان اداری مورد بررسی 4.19، بدست آمد که نشان دهنده معنی‌داری نوع رابطه در این فرضیات می باشد. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که «همراستایی استراتژی های بازاریابی» هم بطور مستقیم موجب بهبود «عملکرد سازمانی» می شود وهم بطور غیرمستقیم به افزایش «عملکرد زنجیره تأمین» شرکت های فعال در صنعت مبلمان اداری کمک می کند و این افزایش «عملکرد زنجیره تأمین» به بهبود «عملکرد سازمانی» می انجامد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherموسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشورfa_IR
dc.relation.ispartofتحقیقات علوم چوب وکاغذ ایرانfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijwpr.2021.106286
dc.subjectهمراستایی استراتژی‌های بازاریابیfa_IR
dc.subjectعملکردزنجیره تامینfa_IR
dc.subjectعملکردسازمانیfa_IR
dc.subjectصنعت مبلمان اداری در استان تهرانfa_IR
dc.subjectمدلسازی معادلات ساختاریfa_IR
dc.subjectمدیریت و اقتصاد چوبfa_IR
dc.titleبررسی تأثیر همراستایی استراتژیهای بازاریابی و عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی در شرکتهای صنعتی تولید مبلمان اداری استان تهرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد اجرایی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران.fa_IR
dc.citation.volume31
dc.citation.issue3
dc.citation.spage522
dc.citation.epage540


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد