نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمیروکیلی, سید محمدfa_IR
dc.contributor.authorآناقلی, امینfa_IR
dc.contributor.authorمیقانی, فریباfa_IR
dc.contributor.authorکریم بیکی, حسنfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:32:31Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:32:31Z
dc.date.available1399-07-09T06:32:31Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:32:31Z
dc.date.issued2017-08-23en_US
dc.date.issued1396-06-01fa_IR
dc.date.submitted2017-02-22en_US
dc.date.submitted1395-12-04fa_IR
dc.identifier.citationمیروکیلی, سید محمد, آناقلی, امین, میقانی, فریبا, کریم بیکی, حسن. (1396). اثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورک. دانش علف‌های هرز ایران, 13(1), 1-9. doi: 10.22092/ijws.2017.1301.01fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijws.2017.1301.01
dc.identifier.urihttps://ijws.areeo.ac.ir/article_115548.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/304477
dc.description.abstractبه منظور بررسی مدیریت تلفیقی کهورک آزمایشی طی سال‌های 1389 تا 1393 در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و 16 تیمار در استان یزد اجرا شد. تیمارها شامل: کاربرد علف‌کش گلایفوسیت به میزان شش، هشت و 10 لیتر در هکتار یک نوبت، و همچنین علف‌کش گلایفوسیت سه، چهار و پنج لیتر در هکتار دو نوبت. مخلوط توفوردی و ام­سی­پی­آ به میزان دو و چهار لیتر در هکتار یک نوبت، مخلوط توفوردی و ام­سی­پی­آ به میزان یک و دو لیتر در هکتار دو نوبت. تیمارهای تلفیقی شامل مخلوط توفوردی+ام سی پی آ و گلایفوسیت به ترتیب به میزان دو و چهار لیتر یک نوبت و نیز یک و دو لیتر در هکتار دو نوبت و قطع کامل کهورک یک نوبت، قطع کهورک به همراه مخلوط توفوردی و ام­سی­پی­آ دو لیتر ، قطع کهورک به همراه گلایفوسیت چهار لیتر و شاهد بدون کنترل. نتایج نشان داد تیمار قطع کامل و قطع + مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی‌آ  2 لیتر در هکتار و قطع + گلایفوسیت 4 لیتر در هکتار وزن خشک کهورک را به میزان مطلوبی کاهش داد. بالاترین درصد کنترل در تیمار مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی‌آ 2 لیتر+گلایفوسیت 4 لیتر و مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی‌آ 1لیتر+گلایفوسیت 2 لیتر و مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی‌آ  4 لیتر در هکتار به ترتیب با 78/97 ، 22/97 و 00/85 درصد مشاهده شد. همچنین بر اساس نتایج سه ساله کمترین وزن خشک بوته به ترتیب در تیمارهای قطع، مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی‌آ  2 لیتر در هکتار دو مرتبه و مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی‌آ  4 لیتر در هکتار و مخلوط توفوردی و ام‌سی‌پی‌آ  1 لیتر در هکتار دو مرتبه به ترتیب با 09/1، 12/2، 37/4 و 57/4 گرم بدست آمد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherانجمن علوم علفهای هرز ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofدانش علف‌های هرز ایرانfa_IR
dc.relation.ispartofIranian Journal of Weed Scienceen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijws.2017.1301.01
dc.subjectعلف‌کش توفوردی + ام سی پی آfa_IR
dc.subjectعلف‌کش گلایفوسیتfa_IR
dc.subjectکنترل تلفیقیfa_IR
dc.subjectکهورکfa_IR
dc.titleاثر اختلاط دو علفکش توفوردی+ ام سی پی آ و گلایفوسیت در مدیریت تلفیقی علف هرز کهورکfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمیfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز ملی تحقیقات شوریfa_IR
dc.contributor.departmentموسسه تحقیقات گیاهپزشکیfa_IR
dc.contributor.departmentمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزدfa_IR
dc.citation.volume13
dc.citation.issue1
dc.citation.spage1
dc.citation.epage9


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد