نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorافشاری, علیfa_IR
dc.contributor.authorنظری فندخت, الهامfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:25:17Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:25:17Z
dc.date.available1399-07-09T06:25:17Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:25:17Z
dc.date.issued2019-02-20en_US
dc.date.issued1397-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-03-13en_US
dc.date.submitted1397-12-22fa_IR
dc.identifier.citationافشاری, علی, نظری فندخت, الهام. (1397). تاثیر غلظت و مدت زمان تغذیه از ماده‏ی قندی بر مقاومت حشرات کامل زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say به سرما. تحقیقات آفات گیاهی, 8(4), 55-69. doi: 10.22124/iprj.2019.3306fa_IR
dc.identifier.issn2322-2409
dc.identifier.issn2538-6123
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/iprj.2019.3306
dc.identifier.urihttps://iprj.guilan.ac.ir/article_3306.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/301986
dc.description.abstractذخیره ‏سازی در سرما یک روش رایج برای نگهداری طولانی‏ مدت زنبور پارازیتویید Bracon hebetor در انسکتاریوم‏ ها است. این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات غلظت آب‏ عسل (در سه سطح 5، 20 و 40 درصد) و مدت زمان تغذیه (در سه سطح 24، 48 و 72 ساعت) بر مقاومت حشرات کامل این زنبور به سرما انجام شد. حشرات کامل زنبور بلافاصله پس از خروج از شفیره ‏ها جمع ‏آوری و پس از تغذیه با تیمار مورد نظر، به مدت 7 روز درون یخچال (دمای 1±5 درجه ‏ی سلسیوس) ذخیره‏‏سازی شدند و سپس، کیفیت آن‏ها با جمعیت شاهد (نگهداری شده در دمای 1±25 درجه‏ ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ‏ی نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی) مقایسه شد. با افزایش غلظت آب‏ عسل، طول عمر، زادآوری و قدرت پارازیتیسم زنبورهای ماده در جمعیت‏ شاهد، افزایش یافتند و در غلظت 40 درصد به بیش‏ترین مقدار خود رسیدند (به ترتیب، 4/1±8/17 روز، 1/12±3/230 عدد تخم/ زنبور ماده و6/8±3/140 عدد لارو میزبان/ زنبور ماده). غلظت ماده‏ ی قندی و مدت زمان تغذیه، کیفیت زنبورهای ذخیره ‏سازی شده در یخچال را نیز تحت تاثیر قرار دادند. تغذیه‏ی حشرات کامل زنبور از آب‏ عسل 40 درصد، باعث افزایش تحمل آن به سرما و بیش‏تر شدن طول عمر و زادآوری پس از سپری شدن دوران ذخیره‏ سازی شد. طول عمر، زادآوری و قدرت پارازیتیسم زنبورهای ماده ‏ای که پیش از ذخیره ‏سازی در یخچال به مدت 24 ساعت با آب عسل 40 درصد تغذیه شده بودند به ترتیب، 1/2±9/22 روز، 4/46±9/330 عدد تخم/ زنبور ماده و1/18±3/173 عدد لارو میزبان/ زنبور ماده اندازه‏ گیری شد که به طور معنی‏ داری از سایر تیمارها بیش‏تر بود. بنابراین، برای حفظ کیفیت حشرات کامل این زنبور، تغذیه ‏ی آن‏ها از این تیمار پیش از ذخیره‏سازی در یخچال توصیه می ‏شود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات آفات گیاهیfa_IR
dc.relation.ispartofPlant Pests Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/iprj.2019.3306
dc.subjectکنترل بیولوژیکfa_IR
dc.subjectپرورش انبوهfa_IR
dc.subjectپارازیتوییدfa_IR
dc.subjectذخیره ‏سازی در سرماfa_IR
dc.titleتاثیر غلظت و مدت زمان تغذیه از ماده‏ی قندی بر مقاومت حشرات کامل زنبور پارازیتویید Bracon hebetor Say به سرماfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه گیاه‏پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه گیاه‏پزشکی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانfa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue4
dc.citation.spage55
dc.citation.epage69


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد