نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمرادیان تمجید, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorغفاری, سعیدfa_IR
dc.contributor.authorزارعی, عاطفهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:14:04Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:14:04Z
dc.date.available1399-07-09T06:14:04Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:14:04Z
dc.date.issued2013-05-22en_US
dc.date.issued1392-03-01fa_IR
dc.date.submitted2013-03-15en_US
dc.date.submitted1391-12-25fa_IR
dc.identifier.citationمرادیان تمجید, مهدی, غفاری, سعید, زارعی, عاطفه. (1392). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف. نظام ها و خدمات اطلاعاتی, 2(2), 1-16.fa_IR
dc.identifier.issn2251-7626
dc.identifier.urihttp://iss.srbiau.ac.ir/article_2535.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/298170
dc.description.abstract<br />  <br /><span style="font-family: Times New Roman;"> <br /></span> <br />هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکاف است. <br /><span style="font-family: Times New Roman;"> <br /></span> <br />روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی تحلیلی کیفیت خدمات ارائه شده را با استفاده از پرسشنامه "آی.اِی.لایب‌کوآل" مورد ارزیابی قرار می‌دهد. جامعه پژوهش را کاربران بالفعل کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل می‌دهند وبا استفاده از روش «نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای غیردرصدی»،و استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه بدست آمده برابر 367 نفر است. <br /><span style="font-family: Times New Roman;"> <br /></span> <br />یافته‌ها: کیفیت فعلی خدمات کتابخانه‌های مورد بررسی از دیدگاه کاربران در کل معادل 987/2 است و این کتابخانه‌ها، روی هم رفته توانسته‌اند حداقل انتظارات کاربران، خود را برآورده نمایند اما تا رسیدن به هدف برآوردسازی انتظارات کامل کاربران شکاف زیادی وجود دارد. از دیدگاه کاربران حوزه‌های "امانت"، "کارمندان" و "پایگاه اطلاع‌رسانی" به ترتیب بیشترین اولویت و درجه اهمیت را دارا هستند. همچنین، حوزه‌های "تکثیر و چاپ"، "مطبوعات" و "منابع دیداری- شنیداری" کمترین درجه اهمیت را دارمی باشند. از سوی دیگر، نتایج آزمون فرضیه‌های اول تا پنجم پژوهش نشان می‌دهد از دیدگاه کاربران بین درجه اهمیت پنج مؤلفه اصلی کیفیت و سطح عملکرد آنها تفاوت معنی‌داری وجود دارد. <br />نتیجه‌گیری: میزان شکاف موجود بین درجه اهمیت و کیفیت فعلی خدمات ارائه شده در پنج مولفه مورد بررسی منفی است. به بیان دیگر، برای دستیابی به سطح رضایت‌مندی کاربران و افزایش کیفیت فعلی خدمات، کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان نیازمند  برنامه‌ریزی و تلاش‌های بیشتر و هدفمند هستند. <br />  <br />fa_IR
dc.format.extent765
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofنظام ها و خدمات اطلاعاتیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Information Systems and Servicesen_US
dc.subjectارزیابی علمکردfa_IR
dc.subjectتحلیل شکافfa_IR
dc.subjectدانشگاه علوم پزشکی همدانfa_IR
dc.subjectکتابخانه‌های دانشگاهیfa_IR
dc.subjectکیفیت خدماتfa_IR
dc.titleارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان از طریق مدل تحلیل شکافfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانfa_IR
dc.contributor.departmentدکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور قمfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدانfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue2
dc.citation.spage1
dc.citation.epage16


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد