نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدادخواه, ابوالفضلfa_IR
dc.contributor.authorفاطمی, فائزهfa_IR
dc.contributor.authorاشرفی هلان, جوادfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T06:09:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T06:09:12Z
dc.date.available1399-07-09T06:09:12Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T06:09:12Z
dc.date.issued2015-01-21en_US
dc.date.issued1393-11-01fa_IR
dc.date.submitted2015-05-12en_US
dc.date.submitted1394-02-22fa_IR
dc.identifier.citationدادخواه, ابوالفضل, فاطمی, فائزه, اشرفی هلان, جواد. (1393). تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت. زیست شناسی کاربردی, 27(2), 31-48. doi: 10.22051/jab.2015.1166fa_IR
dc.identifier.issn2251-7901
dc.identifier.issn2538-2187
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/jab.2015.1166
dc.identifier.urihttps://jab.alzahra.ac.ir/article_1166.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/296549
dc.description.abstractدر این تحقیق اثراا ححرافی یر داروی گیرای برا ارا آیباوگسرتSTW5) ) در حدل تجاب ال هاب حنیور حیوااا ب 6 گاوه تقسیم شرداد: گراوه نن رال در دزیای حخ لف با روی آسیب ییس وپاتولوژی بافرت ریرCLP در ر حورد بارس قاار ح گیاد. بدین( SOP ) ، گراوهCLP ، گراوه یرای 10 mg/kg) CLP + STW 5 & 5 , 2.5 ) و گراوهCLP + ایندوح اسین )نن ال حثبت(. ایندوح اسین و STW5 ب صورi.p سرا ت پرس از القراء سپسریس بافرت ریر آاهرا حرورد بارسر یرایییسر وپاتولوژی قراار گافرت. بارسر یرای نی ر و نمر ییسر وبلافاصل پس از القاء سپسریس بر حیواارا تقریرق گادیرد ه و 241اس ادیار، دااش ده لو پقش ، دااشگاه آزاد اسلاح ، واحد قم، قم، ایاان؛ Dadkhah_bio@yahoo.com2اس ادیار، پژویش ده چاخ سوخت، پژویشگاه لو و فنون یس ای، تهاان3دااشیار، دااش ده داحپقش دااشگاه تبایق، گاوه پاتوبیولوژی، تبایق32 تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی ... ابوالفضل دادخواه و همکارانپاتولوژی اشان داداد ن تعداد اوتاوفیل یای ا وذ یاف و حاشی اشینشده و یمچنین شاخص ییسر ولوژی شرد آسریب براف در گراوهCLP ایندوح اسین تیمار ر یا با داروی گیای آیباوگست ییچگوا تغییایدر بهبود شاخص یای نم و نی باف ایجاد ا اد. ا ایج این حطالعبیان ح ننند ن تیمار ر یای سپ ی بلافاصل بعد از ااجا صررور ییس وپاتولوژی آسیب باف در ری اداش است.ب طور حعن داری افرقای اشران دادارد. در حقایسر برا دارویCLP بi.p ترراثیای بررا روی بهبررود پاراح ایررای نمرر و نی ررfa_IR
dc.format.extent1090
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهرا(س)fa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofزیست شناسی کاربردیfa_IR
dc.relation.ispartofApplied Biologyen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/jab.2015.1166
dc.subjectSTW 5fa_IR
dc.subjectالتهاب حادfa_IR
dc.subjectclpfa_IR
dc.subjectبررسی های هیستوپاتولوژیکfa_IR
dc.subjectریهfa_IR
dc.titleتاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رتfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدااشگاه آزاد اسلامی، واحد قم،fa_IR
dc.contributor.departmentپژوهشگاه چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون انرژی اتمی ، تهراانfa_IR
dc.contributor.departmentدااش ده داحپقش دااشگاه تبایق، گروه پاتوبیولوژی، تبایقfa_IR
dc.citation.volume27
dc.citation.issue2
dc.citation.spage31
dc.citation.epage48


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد