دوره 2, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • مقایسة ارتباط ریسک پذیری با پرخاشگری در مردان و زنان بدن ساز 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط ریسک­پذیری با پرخاشگری در ورزشکاران بدن­ساز بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی، علّی مقایسه­ای بود، جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ ورزشکاران باشگاه­های بدن‌سازی ارومیه تشکیل دادند که از بین آنها 50 ...

 • تأثیر سطوح استحکام روانی بر اضطراب حالتی تحت فشار روانی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استحکام روانی بر اضطراب حالتی تحت­فشار روانی در ورزشکاران دختر دانشگاه تبریز بود. بدین منظور، 30 دانشجوی دختر با میانگین سنی 18-27 سال در این پژوهش شرکت کردند و با استفاده از پرسش­نامه استحکام ...

 • مقایسه سلامت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیرفعال 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  هدف این پژوهش، مقایسۀ سلامت روانی زنان شرکت­کننده در ورزش همگانی با زنان غیرفعال شهر رشت بود. با استفاده از نمونه­گیری تصادفی 100 نفر از زنان شرکت­کننده در ورزش همگانی و 100 نفر از زنان غیرفعال به­عنوان نمونه آماری این ...

 • مطالعه فراتحلیلی تصویرسازی ذهنی مهارت‌های حرکتی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  هدف از این پژوهش، فراتحلیل مطالعات انجام گرفته در زمینۀ تصویرسازی ذهنی  مهارت­های حرکتی با توجه به متغیرهای تعدیل­گر جنس و سن است. در این روش، واحد تجزیه ­و تحلیل از مطالعه گرفته­می شود. روش مطالعه شامل کمّی سازی اندازۀ ...

 • ارتباط سبک رهبری مربیان با آمادگی روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبالیست استان کرمانشاه 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک ­رهبری مربیان با آمادگی ­روانی و اضطراب صفتی و حالتی بازیکنان هندبال بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش بازیکنان هندبال تیم­های باشگاهی استان ...

 • اعتباریابی و رواسازی پرسش نامه عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش های کنترل آن در سازمان‌های ورزشی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  پژوهش حاضر به منظور تعیین روایی و پایایی مقیاس عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و روش­های کنترل آن در وزارت ورزش و جوانان می­باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل­کارمندان ...

 • پیش‌بینی ظرفیت کارآفرینانه از طریق مؤلفه های جو نوآوری در هیأت های ورزشی استان آذربایجان‌غربی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی ظرفیت کارآفرینانه رؤسا و کارشناسان هیأت­های ورزشی با سنجش مؤلفه­های جو نوآوری می­باشد. طی یک مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی، 150 نفر از بین تمامی رؤسا و کارشناسان هیأت‌های ورزشی استان آذربایجان ‌غربی ...

 • ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین عملکرد مهارتی و آمادگی روانی با کارآمدی جمعی در بازیکنان فوتبال بود. نمونه آماری این پژوهش، شامل 80 نفر از بازیکنان فوتبال مرد شهر اراک بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری ...

 • ارتباط بین نمره آپگار دقیقه پنجم پس از تولد و تبحر حرکتی کودکان 6 ساله 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه شهید مدنی آذربایجانAzarbaijan Shahid Madani University, 2015-03-21)
  دوران بارداری و فرایند تولد به­دلیل ارتباط مستقیم با سلامت کودک اهمیت زیادی دارد. هدف پژوهش، بررسی ارتباط بین نمره آپگار و تبحر حرکتی (رشد حرکات درشت) کودکان 6 ساله شهرستان بردسکن بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. ...