مرور مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش بر اساس پدیدآور