دوره 7, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیب تلوراید جیوه در فاز سینابار 

  صالحی, حمدا..؛ ایزدی, زینب (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-08-23)
  در این مقاله خواص ساختاری، الکترونی و اپتیکی ترکیب تلوراید جیوه در فاز هگزاگونال مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. محاسبات با استفاده از روش شبه‌پتانسیل در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از نرم‌افزار کوانتوم اسپرسو ...

 • بررسی ضریب عبور الکتریکی یک مولکول بنزن در حضور برهمکنش هابارد 

  مقدسی, فاطمه؛ مردانی, محمد؛ ریانی, حسن (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-08-23)
  در این مقاله ضریب عبور الکترونی یک حلقه بنزنی متصل به دو هادی فلزی را در اتصال های پارا و متا، در حضور برهمکنش الکترون ـ الکترون (مدل هابارد) محاسبه می کنیم. برای این منظور از روش تابع گرین و رهیافت تنگ بست در تقریب نزدیک ...

 • توزیع خوشه­ های کروی در کهکشان 

  فرحزادی, زهرا؛ ظهیری راد, موژان؛ خاکیان قمی, مهدی (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-08-23)
  خوشه های کروی، جمعیت های ستاره ای پیر کهکشان ما هستند که خصوصیات بسیار منحصر به فردی را در ستاره های خود دارند. مواد اولیه ی مشابه، سن یکسان و فاصله ی یکسانی از ما خصوصیاتی هستند که در ستاره های یک خوشه وجود دارد. توزیع ...

 • مطالعه ی اثر هندسه ی اتصال دربهبود ویژگی های ترموالکتریکی پیوندگاه پلی آنیلین 

  گل صنملو, زهرا؛ باقری تاجانی, میثم؛ رحیم پور سلیمانی, حمید (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-08-23)
  در این مقاله ویژگی های ترموالکتریکی پیوندگاه مولکولی پلی آنیلین را برای سه هندسه ی متفاوت اتصال مولکول به الکترود شامل پارا (متقارن)، متا و اورتو (هر دو نامتقارن) بررسی می کنیم. الکترودهای انتخاب شده مشابه کارهای تجربی سه ...

 • مطالعه جذب و پاشندگی نوری در یک سیستم هیبریدی نیمه رسانا- نانوذره فلزی: جفت شدگی پلاسمون- اکسایتون 

  ناصری, طیبه؛ دانش فر, نادر؛ شفیعی پور, صبا؛ مرادبیگی, مهسا (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-08-23)
  در این مقاله، به بررسی خواص اپتیکی یک سیستم هیبریدی متشکل از یک نیمه رسانای (نقطه کوانتومی) که در مجاورت یک نانو-ذره‌ی فلزی با تقارن کروی و بیضوی قرار دارد، پرداختهمی‌شود. جذب و پاشندگی مربوط به میدان الکترومغناطیسی در این ...

 • مدل سازی و شبیه سازی اثر دمای زیر لایه بر واکنش های سطحی در رشد فیلم نازک GaAs به روش تبخیر شیمیایی 

  احسانی, محمد حسین؛ جلالی مهرآباد, محمود (دانشگاه الزهراAlzahra University, 2017-08-23)
  در این کار، شبیه سازی رشد لایه ی نازکGaAs به کمک روش تبخیر شیمیایی در محیط نرم افزار COMSOL Multiphysics انجام گردیده است. به منظور مقایسه نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی، تمامی جزییات شبیه سازی و واکنش های مربوط به تشکیل ...