نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorاسلام پناه, مهدیfa_IR
dc.contributor.authorالوانی, سیدمهدیfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:31:26Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:31:26Z
dc.date.available1399-07-09T05:31:26Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:31:26Z
dc.date.issued2019-02-20en_US
dc.date.issued1397-12-01fa_IR
dc.date.submitted2018-12-14en_US
dc.date.submitted1397-09-23fa_IR
dc.identifier.citationاسلام پناه, مهدی, الوانی, سیدمهدی. (1397). بررسی ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی و تأثیر آن بر رفتار مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان. مدیریت فرهنگی, 12(442), 1-12.fa_IR
dc.identifier.issn2008-3327
dc.identifier.urihttp://jcm.srbiau.ac.ir/article_13862.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/283636
dc.description.abstract<strong>مقدمه و هدف پژوهش: </strong>پژوهش حاضر با هدف، بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار سازمانی مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان، صورت گرفته است. <strong>روش پژوهش:</strong>روش پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شهر تهران به تعداد 223 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 92 نفر تعیین گردید که شامل 80 نفر از کارکنان ستادی دارای 4 سال سابقه کاری، همچنین ۱۲ نفر از مدیران عالی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دارای حداقل سه سال سابقه کار مدیریتی بودند نیز به این نمونه آماری اضافه شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته در زمینه ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار مدیران و همچنین، پرسشنامه رضایت شغلی (JFS<sup><sup>[i]</sup></sup>) بود. روایی پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار مدیران از سوی هشت تن از اساتید مدیریت اسلامی و نیز متخصصین شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاست گذاری سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد، روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی با توجه به استاندارد بودن مورد تأیید است. <strong>یافته‌ها: </strong>نتایج به دست آمده در زمینه تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که شاخص­های مورد مطالعه (روحیه محبت و احسان(001/0)، روحیه عفو و گذشت (001/0)، فرهنگ مشارکت (000/0)، گسترش دانش (000/0) و شفافیت گزارشگری (003/0)) به تفکیک اسلامی بودن و ایرانی بودن در رفتار مدیران تأثیر داشته و در رضایتمندی شغلی کارکنان معنی‌دار ارزیابی گردید. همچنین شاخص صبر در برابر مشکلات در رفتار مدیران تأثیرگذار ارزیابی گردید ولی در رضایت شغلی کارکنان (68/0) تفاوت معنی‌داری حاصل نشد. <strong>نتیجه‌گیری: </strong>ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی در رفتار مدیران تاثیر مستقیم داشته و رفتار مدیران با میزان رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.fa_IR
dc.format.extent238
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقاتfa_IR
dc.relation.ispartofمدیریت فرهنگیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Cultural Managementen_US
dc.subjectشاخص‌های فرهنگیfa_IR
dc.subjectفرهنگ اسلامیfa_IR
dc.subjectفرهنگ ایرانیfa_IR
dc.subjectرفتار سازمانیfa_IR
dc.subjectرضایت شغلیfa_IR
dc.titleبررسی ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی و تأثیر آن بر رفتار مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدکترای مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) M3092eslampanah@gmail.comfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایرانfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue442
dc.citation.spage1
dc.citation.epage12


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد