مرور دوره 12, شماره 4 (پیاپی 42) بر اساس تاریخ انتشار