نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorدباغ, هوشنگfa_IR
dc.contributor.authorاکبرپور, سودهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-09T05:26:44Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-30T05:26:44Z
dc.date.available1399-07-09T05:26:44Zfa_IR
dc.date.available2020-09-30T05:26:44Z
dc.date.issued2017-05-22en_US
dc.date.issued1396-03-01fa_IR
dc.date.submitted2016-06-28en_US
dc.date.submitted1395-04-08fa_IR
dc.identifier.citationدباغ, هوشنگ, اکبرپور, سوده. (1396). رفتار بتن سبک سازهای حاوی نانوسیلیس و الیاف فولادی تحت اثر بارگذاری یکنواخت فشاری. تحقیقات بتن, 10(1), 35-46. doi: 10.22124/jcr.2017.2358fa_IR
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22124/jcr.2017.2358
dc.identifier.urihttps://jcr.guilan.ac.ir/article_2358.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/282055
dc.description.abstractمقاومتکم سبکدانه­هاباعث کاهش مقاومتبتن سبک وشکنندگیآنمانعیبرایرفتارشکل­پذیر سازه­ها در معرضبارهای لرزه­ایمی­باشد. استفاده از موادتقویت­کننده و الیاف برایجبراناثرکاهشمقاومتناشی ازبکاربردنسبکدانه و جلوگیری از شکست ناگهانی بتن، می­تواند به توانمندی بتن سبک بیانجامد. از طرفی بتن به­عنوان ماده­ای ناهمگن دارای رفتار پیچیده­ای بوده و خصوصیاترفتاریآنکاملابهنحوهبارگذاری و نوع مصالح تشکیل­دهنده آن وابستهاست. لذا در این تحقیقبرای بهبود خواص وزمینه­سازیکاربردبتنسبکدانه در سازه­ها،منحنی تنش-کرنشبتن سبک شامل الیاف فولادی (با درصد حجمی تابت 1%) و پوزولان تقویت­کننده نانوسیلیس (با درصد وزنی 1%، 3% و 5%)، تحت اثربارگذارییکنواخت فشاری مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته و پارامتر­های موثر بر آنشامل مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و کرنش متناظر با حداکثر تنش بررسی شده است. نتایج نشان می­دهد الیاف فولادی و نانوسیلیس باعث تغییر رفتار بتن سبک شده و حضور توام آن­ها در ترکیب بهینه، بیشترین تاثیر را در بهبود رفتار و خواص بتن سبک داشته است. بطوریکه با افزودن 3 % نانوسیلیس و 1% الیاف فولادی، مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته بتن سبک به میزان 46% و 26% افزایش یافته است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه گیلانfa_IR
dc.publisherUniversity of Guilanen_US
dc.relation.ispartofتحقیقات بتنfa_IR
dc.relation.ispartofConcrete Researchen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22124/jcr.2017.2358
dc.subjectبتن سبکfa_IR
dc.subjectنانوسیلیسfa_IR
dc.subjectالیاف فولادیfa_IR
dc.subjectمنحنی تنش-کرنشfa_IR
dc.subjectبارگذاری یکنواخت فشاریfa_IR
dc.titleرفتار بتن سبک سازهای حاوی نانوسیلیس و الیاف فولادی تحت اثر بارگذاری یکنواخت فشاریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیارگروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستانfa_IR
dc.citation.volume10
dc.citation.issue1
dc.citation.spage35
dc.citation.epage46


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد